New Małek Agregaty M-4 MAX SPEED 400V , Verputzmaschine M4 MAX SPEED 400V plastering machine

PDF
new Małek Agregaty M-4 MAX SPEED 400V , Verputzmaschine M4 MAX SPEED 400V plastering machine
new Małek Agregaty M-4 MAX SPEED 400V , Verputzmaschine M4 MAX SPEED 400V plastering machine
new Małek Agregaty M-4 MAX SPEED 400V , Verputzmaschine M4 MAX SPEED 400V plastering machine image 2
new Małek Agregaty M-4 MAX SPEED 400V , Verputzmaschine M4 MAX SPEED 400V plastering machine image 3
new Małek Agregaty M-4 MAX SPEED 400V , Verputzmaschine M4 MAX SPEED 400V plastering machine image 4
new Małek Agregaty M-4 MAX SPEED 400V , Verputzmaschine M4 MAX SPEED 400V plastering machine image 5
new Małek Agregaty M-4 MAX SPEED 400V , Verputzmaschine M4 MAX SPEED 400V plastering machine image 6
new Małek Agregaty M-4 MAX SPEED 400V , Verputzmaschine M4 MAX SPEED 400V plastering machine image 7
Interested in the ad?
1/7
PDF
€8,874
Gross price, VAT – 23%
PLN 37,880
≈ $9,611
€7,214.63
Net price
Contact the seller
Brand:  Małek Agregaty
Model:  M-4 MAX SPEED 400V , Verputzmaschine M4 MAX SPEED 400V
Type:  plastering machine
Location:  Poland Węgrzce
Placed on:  May 21, 2024
Seller stock ID:  AGT008
Leasing is possible: 
Condition
Condition:  new
Warranty::  1 year

More details — New Małek Agregaty M-4 MAX SPEED 400V , Verputzmaschine M4 MAX SPEED 400V plastering machine

English
show contacts
show contacts

Our offer includes plastering aggregates for applying mortars, distinguished by high quality and careful workmanship, and above all, reliability, which in the construction industry, due to even tight work schedules, is extremely important.

The proposed devices have appropriate approvals and CE certificates. In response to customer expectations, we create solutions that meet the requirements, always putting accuracy and the highest standards in the first place.

The choice of our plastering aggregates guarantees efficient and uninterrupted work. Choose the model that works best for your business. Each of the proposed machines is characterized by a different specification, careful reading of the information will allow you to select the optimal device that will meet the requirements and meet your expectations. Below we present the most important information about the model of the M-4 Max SPEED 400V plastering unit.

The unit is well suited for feeding materials up to 60 m (distance depends on the material).

High feeding capacity, approx. 6-40 l / min.

The aggregate tank can be filled with either bagged material or through the flow or blow cap.

PURPOSE OF THE UNIT

The M-4 MAX SPEED plastering unit is designed for mixing and mechanical feeding of mortars with a grain size of up to 4 mm (adapted for mechanical feeding according to manufacturers' recommendations), such as:

gypsum plaster
gypsum and lime plaster
cement
lime plaster
lime-cement plaster
mortar
damping plaster
joint mortar
reinforcement and adhesive mortar
anhydrite screeds
and other.

Characteristic data of basic equipment

NORD 0.83 kW feeder gear motor S3-70%; 29 rpm
gear motor Feed pump NORD 7.5 kW S3-60%; 426 rpm
water pump PK65 380 - 400V 1.7 A 0.5KW
pump unit D6–3 stator + rotor
compressor M-4 MAX SPEED 400V 50HZ 2.2kW 400 l / min 6 bar 3 cylinders oil-free
cleaning unit - shaft and cleaner
socked wrench
working hose cleaning ball
water meter 150 - 1500 l / h
10 m long working hose DN35 for hydraulic connection with a cam-lock
3/4 "25 m reinforced hose into water
3/8 ”air reinforced hose
5x 2.5 20 m power cord with a 5B PCE 32A plug
75 cm spray lance with rotating aluminum connector
gun scraper
A key to unscrew the water reducer glass
working pressure timer with a separator for 100 bar spouts DN35
male camlock reduction DN35 / 25
pump yoke DN35 female camlock DN35

MAIN UNIT COMPONENTS

The subassemblies that can be removed from the aggregate if necessary (including transport) are:

compressor M-4 MAX SPEED 400V 50HZ 2.2kW 400 l / min 6 bar 3 cylinders oil-free
water pump PK65 400V
mixing chamber with a 7.5 kW mixing pump 428 rpm.
near the feeder
feeder wheel cover
charging grate

Additional information

The warranty is granted for 12 months.

The machine's components are of high quality, so with proper maintenance it will provide many years of failure-free operation.

The electric box was assembled on EATON components

All contactors, switches and power sockets are made by PCE.

Pedrollo 380V water pump.

The machine has an auto and continuous pump control (in the absence of water pressure).

It also has two 230V sockets, one controlled to connect an additional pump when supplying the tank, the other to connect, for example, a lamp.

The machine is equipped with a button to reverse the mixture in reverse in the event of a blockage in the hoses.

It also has phase sequence protection.

The weight of the plastering unit with all main components is 320 kg.

The set of the M-4 Max aggregate includes:

WORKING PRESSURE CLOCK DN35
WATER HOSE 25 meters
AIR HOSE 12.5 meters
CABLE WITH PLUGS 20mb 5x32A
SPRAY LANCE 75cm WITH ALUMINUM SWIVEL JOINT
SCRAPER
THE KEY TO UNLESS THE WATER REDUCER GLASS
KEY FOR SCREWING THE ROTOR
CZYSZCZAK
PIN
MIXER
2 CLEANING BALLS fi 35
COMPRESSOR M-4 MAX SPEED 400V
CONCRETE HOSE fi 35x7,5 CHANGED 10m
MALE REDUCTION CAMLOCK DN35 / 25
YOKE PUMP DN35 CAMLOCK FEMALE DN35
Show the whole comment
show contacts
show contacts

W naszej ofercie posiadamy agregaty tynkarskie służące do podawania zapraw, wyróżniające się wysoką jakością oraz starannością wykonania, a przede wszystkim niezawodność, co w branży budowlanej, ze względu chociażby na napięte harmonogramy prac, jest niezwykle ważne.

Proponowane urządzenia posiadają stosowne atesty oraz certyfikaty CE. W odpowiedzi na oczekiwania klientów tworzymy rozwiązania odpowiadające stawianym wymaganiom, zawsze na pierwszym miejscu stawiając dokładność oraz najwyższe standardy.

Wybór naszych agregatów tynkarskich gwarantuje sprawną i nieprzerwaną pracę. Wybierz model, który najlepiej sprawdzi się w Twojej działalności. Każda z proponowanych maszyn charakteryzuje się inną specyfikacją, dokładne zapoznanie się z informacjami umożliwi dobór optymalnego urządzenia, które będzie odpowiadać wymaganiom, a także spełni oczekiwania. Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje, dotyczące modelu agregatu do tynkowania M-4 Max SPEED 400V.

Agregat jest dobrze przystosowany do podawania materiałów na odległość do 60 m( odległość uzależniona od materiału).

Wysoka wydajność podawania ok.6-40 l/min.

Zbiornik agregatu może być napełniany zarówno materiałem workowanym lub za pośrednictwem nakrywy przelotowej bądź nadmuchowej.PRZEZNACZENIE AGREGATUAgregat tynkarski M-4 MAX SPEED jest przeznaczony do mieszania i podawania mechanicznego zapraw o uziarnieniu do 4 mm (przystosowanych do podawania mechanicznego według zaleceń producentów) takich jak:

tynk gipsowy
tynk gipsowo – wapienny
cement
tynk wapienny
tynk wapienno – cementowy
zaprawa murarska
tynk tłumiący
zaprawa szczelinowa
zaprawa zbrojeniowa i klejowa
wylewki anhydrytowe
i inne.


Dane charakterystyczne wyposażenia podstawowego

silnik przekładniowy podajnika NORD 0,83 kW S3-70%; 29 obr/min
silnik przekładniowy pompa podająca NORD 7,5 kW S3-60%;426 obr/min
pompa wodna PK65 380 – 400V 1,7 A 0,5KW
jednostka pompy D6–3 stator +rotor
kompresor M-4 MAX SPEED 400V 50HZ 2,2kW 400 l/min 6 bar 3- cylindry bezolejowy
jednostka czyszcząca – wał i czyszczak
klucz nasadowy
kulka czyszcząca węża roboczego
wodomierz 150 – 1500 l/h
wąż roboczy DN35 długości 10 m do podłączenia hydraulicznego ze złączem camlock
wąż zbrojony 3/4" 25 m do wody
wąż 3/8” zbrojony do powietrza
przewód zasilający 5x 2,5 20 m zakończony wtyczką 5B PCE 32A
lanca natryskowa 75cm ze złączem aluminiowym obrotowy
skrobak pistoletu
Klucz do odkręcania szklanki reduktora wody
zegar ciśnienia roboczego z separatorem do wylewek 100 bar DN35
redukcja męska camlock DN35/25
jarzmo pompy DN35 camlock żeński DN35

GŁÓWNE PODZESPOŁY AGREGATU

Podzespoły jakie można zdemontować z agregatu w razie potrzeby (również transportu) są:

kompresor M-4 MAX SPEED 400V 50HZ 2,2kW 400 l/min 6 bar 3-cylindry bezolejowy
pompa wody PK65 400V
komora mieszania wraz z pompą mieszającą 7,5 kW 428obr/min.
koło podajnika
osłona koła podajnika
krata zasypowa

Informacje dodatkowe

Gwarancja udzielana jest na 12 miesięcy.

Podzespoły maszyny są wysokiej jakości, więc przy odpowiedniej konserwacji posłuży wiele lat bezawaryjnie.

Skrzynka elektryczna została zmontowana na podzespołach EATON

Wszystkie styczniki, przełączniki i gniazda siłowe są firmy PCE.

Pompa wodna firmy Pedrollo 380 V.

Maszyna posiada sterowanie pompy auto oraz ciągłej (przy braku ciśnienia wody).

Posiada również dwa gniazda 230V jedno sterowane do podłączenia dodatkowej pompy przy zasilaniu zbiornika drugie do podłączenia np. lampy.

Maszyna wyposażona jest w przycisk umożliwiający cofnięcie mieszanki na wstecznych obrotach w razie powstania zatoru w wężach.

Posiada również zabezpieczenie kolejności faz.

Waga agregatu tynkarskiego ze wszystkimi głównymi podzespołami wynosi 320 kg.

W komplecie Agregatu M-4 Max znajduje się:

ZEGAR POMIARU CIŚNIENIA ROBOCZEGO DN35
WĄŻ WODNY 25mb
WĄŻ POWIETRZNY 12,5mb
PRZEWÓD Z WTYKAMI 20mb 5x32A
LANCA NATRYSKOWA 75cm ZE ZŁĄCZEM OBROTOWYM ALUMINIOWYM
SKROBAK
KLUCZ DO ODKRĘCANIA SZKLANKI REDUKTORA WODY
KLUCZ DO WKRĘCANIA ROTORA
CZYSZCZAK
TRZPIEŃ
MIESZAK
2 PIŁECZKI CZYSZCZĄCE fi 35
KOMPRESOR M-4 MAX SPEED 400V
WĄŻ DO BETONU fi 35x7,5 ZAKUTY 10mb
REDUKCJA MĘSKA CAMLOCK DN35/25
JARZMO POMPY DN35 CAMLOCK ŻEŃSKI DN35
Important
This offer is for guidance only. Please request more precise information from the seller.
Purchase tips
Safety tips
Selling machinery or vehicles?
You can do it with us!

Similar ads