Machineryline » Used industrial equipment » Used printing machinery » EBS INK-JET EBS-230 other printing machinery

EBS INK-JET EBS-230 other printing machinery

PDF
EBS INK-JET EBS-230 other printing machinery
EBS INK-JET EBS-230 other printing machinery image 2
EBS INK-JET EBS-230 other printing machinery image 3
EBS INK-JET EBS-230 other printing machinery image 4
Interested in the ad?
Contact the seller
1/4
PDF
€6,011
PLN 27,000
≈ $6,422
Contact the seller
Type other printing machinery
Location Poland Jelenia Góra
Placed on May 14, 2023
Machineryline ID EF30432
Condition
Condition used

More details — EBS INK-JET EBS-230 other printing machinery

English
EBS Ink-Jet EBS-230 industrial inkjet printer built in 2014, is a modern industrial printer of the DOD (Drop-on-Demand) type. The stainless steel body contains a compressor with air filter, print head, control panel, ink filter, electronics with control unit (CPU) and memory. The device can be attached to e.g. a fibre laser head or an industrial plotter providing instant non-contact marking during the cutting process of the workpiece.
Clear and permanent printing is guaranteed on cardboard, plastics, textiles, leather and leather-like products, wood and wood-like products, ceramics, and also on various metal surfaces.
The EBS Ink-Jet EBS-230 printer has a number of advantages, such as:
– small size, allowing the printer to be installed directly at the installed object (even in a hard-to-reach place),
– independence of the printer from the control device,
– power supply from the electric mains only,
– possibility to install the printer in any position,
– possibility to equip the printer with a 7-, 12- or 16-rod printhead (the presented model has a 7-rod printhead),
– printing of variable data, such as: current date, time, warranty date, ascending and descending numbering,
– easy entering and changing of printing texts and parameters thanks to the connected PC with Windows operating system and optionally using the T200 terminal,
– recognition of the labelled objects by a photodetector,
– possibility to connect a speed sensor, thanks to which the printer allows to print on objects moving at a constant speed,
– fully automated operation,
– status signalling and information in case of necessary maintenance,
– full control of ink bottles,
– possibility of continuous work 24 hours a day.
Technical data of the industrial ink-jet printer EBS Ink-Jet EBS-230

printing height: 6-12,8 with 7D head (adjustment of writing height is made by twisting the printer)
maximum linear speed: 600 vertical rows per second, up to approx. 120 m/min.
connectors and communication: USB, RS-232, Bluetooth
maximum number of lines of text: 2 (with 16-indicator head)
character printing: national diacritics, graphic information, warning, transport
special registers (variable data): date and time, expiry date, ascending and descending counter, data from external devices
Průmyslová inkoustová tiskárna EBS Ink-Jet EBS-230 vyrobená v roce 2014 je moderní průmyslová tiskárna typu DOD (Drop-on-Demand). Tělo z nerezové oceli obsahuje kompresor se vzduchovým filtrem, tiskovou hlavu, ovládací panel, inkoustový filtr, elektroniku s řídicí jednotkou (CPU) a pamětí. Zařízení lze připojit např. k vláknové laserové hlavě nebo průmyslovému plotru a zajistit tak okamžité bezkontaktní značení během procesu řezání obrobku.
Zřetelný a trvalý potisk je zaručen na lepenku, plasty, textil, kůži a výrobky podobné kůži, dřevo a výrobky podobné dřevu, keramiku a také na různé kovové povrchy.
Tiskárna EBS Ink-Jet EBS-230 má řadu výhod, jako např:
– malé rozměry, které umožňují instalaci tiskárny přímo na instalovaný objekt (i na těžko přístupné místo),
– nezávislost tiskárny na řídicím zařízení,
– napájení pouze z elektrické sítě,
– možnost instalovat tiskárnu v libovolné poloze,
– možnost vybavit tiskárnu 7-, 12- nebo 16-ti tyčovou tiskovou hlavou (prezentovaný model má 7-ti tyčovou tiskovou hlavu),
– tisk proměnných údajů, jako jsou: aktuální datum, čas, datum záruky, vzestupné a sestupné číslování,
– snadné zadávání a změna tiskových textů a parametrů díky připojenému počítači s operačním systémem Windows a volitelně pomocí terminálu T200,
– rozpoznávání označených předmětů pomocí fotodetektoru,
– možnost připojení snímače rychlosti, díky němuž tiskárna umožňuje tisknout na objekty pohybující se konstantní rychlostí,
– plně automatizovaný provoz,
– signalizace stavu a informace v případě nutné údržby,
– plná kontrola lahviček s inkoustem,
– možnost nepřetržité práce 24 hodin denně.
Technická data průmyslové inkoustové tiskárny EBS Ink-Jet EBS-230

výška tisku: 6-12,8 s hlavou 7D (nastavení výšky tisku se provádí otáčením tiskárny)
maximální lineární rychlost: 600 svislých řádků za sekundu, až cca 120 m/min.
konektory a komunikace: USB, RS-232, Bluetooth
maximální počet řádků textu: 2 (s 16-ti indikátorovou hlavou)
tisk znaků: národní diakritika, grafické informace, varování, doprava
speciální registry (proměnné údaje): datum a čas, datum vypršení platnosti, vzestupné a sestupné počítadlo, údaje z externích zařízení
EBS Ink-Jet EBS-230 Industrie Tintenstrahldrucker aus dem Jahr 2014 ist ein moderner Industriedrucker vom Typ DOD (Drop-on-Demand). Das Edelstahlgehäuse enthält einen Kompressor mit Luftfilter, Druckkopf, Bedienfeld, Tintenfilter, Elektronik mit Steuereinheit (CPU) und Speicher. Das Gerät kann z. B. an einen Faserlaser oder einen industriellen Plotter angeschlossen werden und ermöglicht eine sofortige berührungslose Markierung während des Schneidens des Werkstücks.
Ein klarer und dauerhafter Druck ist auf Karton, Kunststoffen, Textilien, Leder und lederähnlichen Produkten, Holz und holzähnlichen Produkten, Keramik und auch auf verschiedenen Metalloberflächen gewährleistet.
Der EBS Ink-Jet EBS-230 Drucker hat eine Reihe von Vorteilen, wie z.B.:
– geringe Größe, so dass der Drucker direkt am zu bedruckenden Objekt installiert werden kann (auch an schwer zugänglichen Stellen),
– Unabhängigkeit des Druckers vom Steuergerät,
– Stromversorgung nur über das Stromnetz,
– Möglichkeit, den Drucker in beliebiger Lage zu installieren,
– Möglichkeit, den Drucker mit einem 7-, 12- oder 16-Stab-Druckkopf auszustatten (das vorgestellte Modell hat einen 7-Stab-Druckkopf),
– Druck von variablen Daten, wie z.B.: aktuelles Datum, Uhrzeit, Garantiedatum, auf- und absteigende Nummerierung,
– einfache Eingabe und Änderung von Drucktexten und Parametern dank dem angeschlossenen PC mit Windows-Betriebssystem und optional mit dem Terminal T200,
– Erkennung der beschrifteten Objekte durch einen Fotodetektor,
– Möglichkeit des Anschlusses eines Geschwindigkeitssensors, dank dessen der Drucker das Bedrucken von Objekten ermöglicht, die sich mit konstanter Geschwindigkeit bewegen,
– vollautomatischer Betrieb,
– Statusanzeige und Information im Falle einer notwendigen Wartung,
– volle Kontrolle der Tintenflaschen,
– Möglichkeit der kontinuierlichen Arbeit 24 Stunden am Tag.
Technische Daten des industriellen Tintenstrahldruckers EBS Ink-Jet EBS-230

Druckhöhe: 6-12,8 mit 7D-Kopf (die Einstellung der Schreibhöhe erfolgt durch Drehen des Druckers)
maximale Lineargeschwindigkeit: 600 vertikale Zeilen pro Sekunde, bis zu ca. 120 m/min.
Anschlüsse und Kommunikation: USB, RS-232, Bluetooth
Maximale Anzahl von Textzeilen: 2 (mit 16-Zeichen-Kopf)
Zeichendruck: nationale diakritische Zeichen, grafische Informationen, Warnung, Transport
Spezialregister (variable Daten): Datum und Uhrzeit, Verfallsdatum, auf- und absteigender Zähler, Daten von externen Geräten
Impresora industrial de chorro de tinta EBS Ink-Jet EBS-230 construida en 2014, es una moderna impresora industrial del tipo DOD (Drop-on-Demand). El cuerpo de acero inoxidable contiene un compresor con filtro de aire, un cabezal de impresión, un panel de control, un filtro de tinta, un sistema electrónico con unidad de control (CPU) y una memoria. El dispositivo puede acoplarse, por ejemplo, a un cabezal de láser de fibra o a un plóter industrial, proporcionando un marcado instantáneo sin contacto durante el proceso de corte de la pieza.
Se garantiza una impresión clara y permanente en cartón, plásticos, textiles, cuero y productos similares al cuero, madera y productos similares a la madera, cerámica y también en diversas superficies metálicas.
La impresora EBS Ink-Jet EBS-230 tiene una serie de ventajas, tales como
– tamaño reducido, que permite instalar la impresora directamente en el objeto instalado (incluso en un lugar de difícil acceso),
– independencia de la impresora del dispositivo de control,
– alimentación sólo desde la red eléctrica,
– posibilidad de instalar la impresora en cualquier posición,
– posibilidad de equipar la impresora con un cabezal de impresión de 7, 12 o 16 varillas (el modelo presentado tiene un cabezal de 7 varillas),
– impresión de datos variables, tales como: fecha actual, hora, fecha de garantía, numeración ascendente y descendente,
– fácil introducción y modificación de los textos y parámetros de impresión gracias al PC conectado con sistema operativo Windows y, opcionalmente, mediante el terminal T200,
– reconocimiento de los objetos etiquetados mediante un fotodetector,
– posibilidad de conectar un sensor de velocidad, gracias al cual la impresora permite imprimir sobre objetos que se mueven a una velocidad constante,
– funcionamiento totalmente automatizado,
– señalización del estado e información en caso de mantenimiento necesario,
– control total de las botellas de tinta,
– posibilidad de trabajo continuo las 24 horas del día.
Datos técnicos de la impresora industrial de chorro de tinta EBS Ink-Jet EBS-230

altura de impresión: 6-12,8 con cabezal 7D (el ajuste de la altura de escritura se realiza girando la impresora)
velocidad lineal máxima: 600 filas verticales por segundo, hasta aproximadamente 120 m/min.
conectores y comunicación: USB, RS-232, Bluetooth
número máximo de líneas de texto: 2 (con cabezal de 16 indicadores)
impresión de caracteres: diacríticos nacionales, información gráfica, advertencia, transporte
registros especiales (datos variables): fecha y hora, fecha de caducidad, contador ascendente y descendente, datos de dispositivos externos
Imprimante industrielle à jet d’encre EBS Ink-Jet EBS-230 construite en 2014, est une imprimante industrielle moderne de type DOD (Drop-on-Demand). Le corps en acier inoxydable contient un compresseur avec filtre à air, une tête d’impression, un panneau de commande, un filtre à encre, un système électronique avec unité de commande (CPU) et une mémoire. Le dispositif peut être fixé, par exemple, à une tête laser à fibre ou à un traceur industriel, ce qui permet un marquage instantané sans contact pendant le processus de découpe de la pièce.
L’impression claire et permanente est garantie sur le carton, les plastiques, les textiles, le cuir et les produits similaires au cuir, le bois et les produits similaires au bois, les céramiques, ainsi que sur diverses surfaces métalliques.
L’imprimante EBS Ink-Jet EBS-230 présente un certain nombre d’avantages, tels que :
– sa petite taille, qui permet d’installer l’imprimante directement sur l’objet à traiter (même dans un endroit difficile d’accès),
– indépendance de l’imprimante par rapport au dispositif de commande,
– alimentation uniquement à partir du réseau électrique,
– possibilité d’installer l’imprimante dans n’importe quelle position,
– possibilité d’équiper l’imprimante d’une tête d’impression à 7, 12 ou 16 tiges (le modèle présenté a une tête d’impression à 7 tiges),
– impression de données variables, telles que : date du jour, heure, date de garantie, numérotation ascendante et descendante,
– saisie et modification faciles des textes et des paramètres d’impression grâce au PC connecté avec le système d’exploitation Windows et, en option, grâce au terminal T200,
– reconnaissance des objets étiquetés par un photodétecteur,
– possibilité de connecter un capteur de vitesse, grâce auquel l’imprimante permet d’imprimer sur des objets se déplaçant à une vitesse constante,
– fonctionnement entièrement automatisé,
– signalisation de l’état et information en cas de maintenance nécessaire,
– contrôle total des bouteilles d’encre,
– possibilité de travailler en continu 24 heures sur 24.
Caractéristiques techniques de l’imprimante industrielle à jet d’encre EBS Ink-Jet EBS-230

hauteur d’impression : 6-12,8 avec tête 7D (le réglage de la hauteur d’écriture se fait en tournant l’imprimante)
vitesse linéaire maximale : 600 rangées verticales par seconde, jusqu’à environ 120 m/min.
connecteurs et communication : USB, RS-232, Bluetooth
nombre maximal de lignes de texte : 2 (avec tête à 16 indicateurs)
impression de caractères : diacritiques nationaux, informations graphiques, avertissement, transport
registres spéciaux (données variables) : date et heure, date d’expiration, compteur croissant et décroissant, données provenant de dispositifs externes
EBS Ink-Jet EBS-230 ipari tintasugaras nyomtató 2014-ben gyártott, modern, DOD (Drop-on-Demand) típusú ipari nyomtató. A rozsdamentes acél test tartalmaz egy kompresszort légszűrővel, nyomtatófejet, vezérlőpanelt, tintaszűrőt, elektronikát vezérlőegységgel (CPU) és memóriával. A készülék pl. szálas lézerfejhez vagy ipari plotterhez csatlakoztatható, amely azonnali, érintésmentes jelölést biztosít a munkadarab vágási folyamata során.
A tiszta és tartós nyomtatás kartonon, műanyagon, textílián, bőrön és bőrszerű termékeken, fán és fahatású termékeken, kerámián, valamint különböző fémfelületeken is garantált.
Az EBS Ink-Jet EBS-230 nyomtató számos előnnyel rendelkezik, mint például:
– kis méret, amely lehetővé teszi, hogy a nyomtatót közvetlenül a telepített tárgyra (akár nehezen hozzáférhető helyre is) telepítsék,
– a nyomtató függetlensége a vezérlőberendezéstől,
– tápellátás kizárólag az elektromos hálózatról,
– lehetőség a nyomtató tetszőleges helyre történő telepítésére,
– lehetőség a nyomtató 7, 12 vagy 16 rúddal történő felszerelésére (a bemutatott modell 7 rúddal rendelkezik),
– változó adatok nyomtatása, mint például: aktuális dátum, idő, garanciaidő, növekvő és csökkenő számozás,
– a nyomtatási szövegek és paraméterek egyszerű bevitele és módosítása a Windows operációs rendszerű csatlakoztatott PC-nek és opcionálisan a T200 terminálnak köszönhetően,
– a felcímkézett tárgyak felismerése egy fotodetektor segítségével,
– sebességérzékelő csatlakoztatásának lehetősége, amelynek köszönhetően a nyomtató lehetővé teszi az állandó sebességgel mozgó tárgyakra történő nyomtatást,
– teljesen automatizált működés,
– állapotjelzés és tájékoztatás a szükséges karbantartás esetén,
– a tintapalackok teljes ellenőrzése,
– a folyamatos munka lehetősége a nap 24 órájában.
Az EBS Ink-Jet EBS-230 ipari tintasugaras nyomtató műszaki adatai

nyomtatási magasság: 6-12,8 a 7D fejjel (az írásmagasság beállítása a nyomtató elforgatásával történik).
maximális lineáris sebesség: 600 függőleges sor másodpercenként, kb. 120 m/percig.
csatlakozók és kommunikáció: USB, RS-232, Bluetooth
a szövegsorok maximális száma: 2 (16 indikátoros fejjel)
karakternyomtatás: nemzeti diakritikus jelek, grafikus információk, figyelmeztetés, szállítás
speciális regiszterek (változó adatok): dátum és idő, lejárati dátum, növekvő és csökkenő számláló, külső eszközökből származó adatok
Stampante industriale a getto d’inchiostro EBS Ink-Jet EBS-230 , costruita nel 2014, è una moderna stampante industriale del tipo DOD (Drop-on-Demand). Il corpo in acciaio inossidabile contiene un compressore con filtro dell’aria, testina di stampa, pannello di controllo, filtro dell’inchiostro, elettronica con unità di controllo (CPU) e memoria. Il dispositivo può essere collegato, ad esempio, a una testa laser a fibra o a un plotter industriale, fornendo una marcatura istantanea senza contatto durante il processo di taglio del pezzo.
La stampa chiara e permanente è garantita su cartone, plastica, tessuti, pelle e prodotti simili alla pelle, legno e prodotti simili al legno, ceramica e anche su varie superfici metalliche.
La stampante EBS Ink-Jet EBS-230 presenta una serie di vantaggi, quali:
– dimensioni ridotte, che permettono di installare la stampante direttamente sull’oggetto installato (anche in un luogo difficile da raggiungere),
– indipendenza della stampante dal dispositivo di controllo,
– alimentazione solo dalla rete elettrica,
– possibilità di installare la stampante in qualsiasi posizione,
– possibilità di equipaggiare la stampante con una testa di stampa a 7, 12 o 16 aste (il modello presentato ha una testa di stampa a 7 aste),
– stampa di dati variabili, come: data corrente, ora, data di garanzia, numerazione ascendente e discendente,
– facile inserimento e modifica dei testi di stampa e dei parametri grazie al PC collegato con sistema operativo Windows e, opzionalmente, utilizzando il terminale T200,
– riconoscimento degli oggetti etichettati tramite un fotorilevatore,
– possibilità di collegare un sensore di velocità, grazie al quale la stampante permette di stampare su oggetti in movimento a velocità costante,
– funzionamento completamente automatizzato,
– segnalazione di stato e informazione in caso di manutenzione necessaria,
– controllo completo delle bottiglie d’inchiostro,
– possibilità di lavoro continuo 24 ore al giorno.
Dati tecnici della stampante industriale a getto d’inchiostro EBS Ink-Jet EBS-230

altezza di stampa: 6-12,8 con testina 7D (la regolazione dell’altezza di scrittura avviene ruotando la stampante)
velocità lineare massima: 600 righe verticali al secondo, fino a circa 120 m/min.
connettori e comunicazione: USB, RS-232, Bluetooth
numero massimo di righe di testo: 2 (con testa a 16 indicatori)
stampa dei caratteri: diacritici nazionali, informazioni grafiche, avviso, trasporto
registri speciali (dati variabili): data e ora, data di scadenza, contatore ascendente e discendente, dati da dispositivi esterni
Atramentowa drukarka przemysłowa EBS Ink-Jet EBS-230 zbudowana w 2014 roku, jest nowoczesną drukarką przemysłowa typu DOD (Drop‑on‑Demand – Kropla na żądanie). W korpusie wykonanym ze stali nierdzewnej, znajduje się kompresor z filtrem powietrza, głowica drukująca, panel sterujący, filtr atramentu, układy elektroniczne z jednostką sterującą (CPU) oraz pamięć. Urządzenie mocuje się do np. głowicy lasera fiber, czy plotera przemysłowego i zapewnia natychmiastowe bezdotykowe znakowanie podczas trwania procesu cięcia detalu.
Czytelny oraz trwały nadruk gwarantowany jest na tekturze, tworzywach sztucznych, tkaninach, skórze i wyrobach skóropodobnych, drewnie i wyrobach drewnopodobnych, wyrobach ceramicznych, a także na różnego rodzaju powierzchniach metalowych.
Drukarka EBS Ink-Jet EBS-230 ma szereg zalet, takich jak:
– mały gabaryt, umożliwiający zainstalowanie drukarki bezpośrednio przy instalowanym przedmiocie (nawet w trudno dostępnym miejscu),
– niezależność drukarki od urządzenia sterującego,
– zasilanie urządzenia tylko z sieci elektrycznej,
– możliwość zainstalowania drukarki w dowolnej pozycji,
– możliwość wyposażenia drukarki w głowicę drukującą 7, 12 czy 16-dyszową (prezentowany model ma założoną głowicę 7-dyszową),
– drukowanie danych zmiennych, t.j.: bieżąca data, czas, data gwarancji, numeracja rosnąca oraz malejąca,
– łatwe wprowadzanie i zmienianie tekstów do druku i parametrów drukowania dzięki dołączonemu komputerowi PC z systemem operacyjnym Windows oraz opcjonalnie przy pomocy terminala T200,
– rozpoznawanie opisywanych przedmiotów przez fotodetektor,
– możliwość podłączenia czujnika prędkości, dzięki któremu drukarka pozwala na drukowanie na przedmiotach poruszających się z niestałą prędkością,
– pełna automatyzacja pracy,
– sygnalizacja stanu i informacja w razie konieczności wykonania czynności obsługowych,
– pełna kontrola butelek z atramentem,
– możliwość nieprzerwanej pracy 24 h na dobę.
Dane techniczne atramentowej drukarki przemysłowej EBS Ink-Jet EBS-230

wysokość wydruków: 6-12,8 z głowicą 7D (regulowanie wysokości pisma następuje przez skręcenie drukarki)
maksymalna prędkość liniowa: 600 pionowych rządków na sekundę, do ok. 120 m/min.
złącza i komunikacja: USB, RS-232, Bluetooth
maksymalna liczba linii tekstu: 2 (głowicą 16-dyszową)
drukowanie znaków: narodowe znaki diakrytyczne, graficzne znaki informacyjne, ostrzegawcze, transportowe
rejestry specjalne (dane zmienne): data i czas, termin przydatności, licznik rosnący i malejący, dane z urządzeń zewnętrznych
Промышленный струйный принтер EBS Ink-Jet EBS-230 , построенный в 2014 году, представляет собой современный промышленный принтер типа DOD (Drop-on-Demand). Корпус из нержавеющей стали содержит компрессор с воздушным фильтром, печатающую головку, панель управления, фильтр для чернил, электронику с блоком управления (CPU) и памятью. Устройство может быть присоединено, например, к головке волоконного лазера или промышленному плоттеру, обеспечивая мгновенную бесконтактную маркировку в процессе резки заготовки.
Четкая и стойкая печать гарантирована на картоне, пластике, текстиле, коже и кожеподобных изделиях, дереве и деревоподобных изделиях, керамике, а также на различных металлических поверхностях.
Принтер EBS Ink-Jet EBS-230 имеет ряд преимуществ, таких как:
— малые габариты, позволяющие установить принтер непосредственно на устанавливаемом объекте (даже в труднодоступном месте),
— независимость принтера от управляющего устройства,
— питание только от электрической сети,
— возможность установки принтера в любом положении,
— возможность оснащения принтера 7-, 12- или 16-стержневой печатающей головкой (представленная модель имеет 7-стержневую печатающую головку),
— печать переменных данных, таких как: текущая дата, время, гарантийный срок, восходящая и нисходящая нумерация,
— простой ввод и изменение печатных текстов и параметров благодаря подключенному ПК с операционной системой Windows и, опционально, с помощью терминала T200,
— распознавание маркированных объектов с помощью фотодатчика,
— возможность подключения датчика скорости, благодаря которому принтер позволяет печатать на объектах, движущихся с постоянной скоростью,
— полностью автоматизированная работа,
— сигнализация состояния и информация в случае необходимости технического обслуживания,
— полный контроль бутылок с чернилами,
— возможность непрерывной работы 24 часа в сутки.
Технические характеристики промышленного струйного принтера EBS Ink-Jet EBS-230

высота печати: 6-12,8 с головкой 7D (регулировка высоты печати производится путем скручивания принтера)
максимальная линейная скорость: 600 вертикальных строк в секунду, до примерно 120 м/мин.
разъемы и коммуникации: USB, RS-232, Bluetooth
максимальное количество строк текста: 2 (с 16-индикаторной головкой)
печать символов: национальные диакритические знаки, графическая информация, предупреждение, транспорт
специальные регистры (переменные данные): дата и время, срок годности, счетчик возрастания и убывания, данные с внешних устройств
Priemyselná atramentová tlačiareň EBS Ink-Jet EBS-230 vyrobená v roku 2014 je moderná priemyselná tlačiareň typu DOD (Drop-on-Demand). Telo z nehrdzavejúcej ocele obsahuje kompresor so vzduchovým filtrom, tlačovú hlavu, ovládací panel, atramentový filter, elektroniku s riadiacou jednotkou (CPU) a pamäťou. Zariadenie možno pripojiť napr. k vláknovej laserovej hlave alebo priemyselnému plotru, čím sa zabezpečí okamžité bezkontaktné značenie počas procesu rezania obrobku.
Čistá a trvalá tlač je zaručená na kartón, plasty, textil, kožu a výrobky podobné koži, drevo a výrobky podobné drevu, keramiku a tiež na rôzne kovové povrchy.
Tlačiareň EBS Ink-Jet EBS-230 má množstvo výhod, ako napr:
– malé rozmery, ktoré umožňujú inštaláciu tlačiarne priamo na inštalovaný objekt (aj na ťažko prístupné miesto),
– nezávislosť tlačiarne od riadiaceho zariadenia,
– napájanie len z elektrickej siete,
– možnosť inštalovať tlačiareň v ľubovoľnej polohe,
– možnosť vybaviť tlačiareň 7-, 12- alebo 16-tyčovou tlačovou hlavou (predložený model má 7-tyčovú tlačovú hlavu),
– tlač variabilných údajov, ako sú: aktuálny dátum, čas, dátum záruky, vzostupné a zostupné číslovanie,
– jednoduché zadávanie a zmena textov a parametrov tlače vďaka pripojenému PC s operačným systémom Windows a voliteľne pomocou terminálu T200,
– rozpoznávanie označených objektov pomocou fotodetektora,
– možnosť pripojiť snímač rýchlosti, vďaka ktorému tlačiareň umožňuje tlačiť na objekty pohybujúce sa konštantnou rýchlosťou,
– plne automatizovaná prevádzka,
– signalizácia stavu a informácie v prípade potrebnej údržby,
– úplná kontrola fľaštičiek s atramentom,
– možnosť nepretržitej práce 24 hodín denne.
Technické údaje priemyselnej atramentovej tlačiarne EBS Ink-Jet EBS-230

výška tlače: 6-12,8 s hlavou 7D (nastavenie výšky písania sa vykonáva otáčaním tlačiarne)
maximálna lineárna rýchlosť: 600 vertikálnych riadkov za sekundu, až do približne 120 m/min.
konektory a komunikácia: USB, RS-232, Bluetooth
maximálny počet riadkov textu: 2 (s hlavou so 16 indikátormi)
tlač znakov: národná diakritika, grafické informácie, varovanie, doprava
špeciálne registre (premenné údaje): dátum a čas, dátum platnosti, vzostupné a zostupné počítadlo, údaje z externých zariadení
Important
This offer is for guidance only. Please request more precise information from the seller.
Purchase tips
Safety tips
Selling machinery or vehicles?
You can do it with us!

Similar ads