You may find interesting
Close
New TUR Poland obrotowa - Minibagger Mini excavator mini koparka TUR V 360
New TUR Poland obrotowa - Minibagger Mini excavator mini koparka TUR V 360
€7,200
New TUR Poland OBROTOWA V 360 Minibagger Mini excavator
New TUR Poland OBROTOWA V 360 Minibagger Mini excavator
€7,000
New BERGER KRAUS Mini Excavator BK800B with FULL equipment
New BERGER KRAUS Mini Excavator BK800B with FULL equipment
€6,600
New BERGER KRAUS NEW BERGER KRAUS BK800AS Nowa minikoparka Mini excavator Torsion
New BERGER KRAUS NEW BERGER KRAUS BK800AS Nowa minikoparka Mini excavator Torsion
€6,412
New KINGWAY TOP10
New KINGWAY TOP10
€5,300
New BERGER KRAUS BK800BS Nowa minikoparka Mini excavator Torsion arm
New BERGER KRAUS BK800BS Nowa minikoparka Mini excavator Torsion arm
€6,190

New TUR Poland Minibagger TUR V122 Mini excavator mini excavator

PDF
Interested in the ad?
Contact the seller
1/25
€5,950
Net price
≈ $7,207
Contact the seller
Brand TUR Poland
Model Minibagger TUR V122 Mini excavator
Type mini excavator
Year of manufacture 12/2021
Load capacity 300 kg
Net weight 690 kg
Location Poland Wrocław
Placed on Jun 14, 2021
Machineryline ID KZ13839
PDF
Description
Digging depth 1.7 m
Overall dimensions 2.3 m × 0.98 m × 2.1 m
Fuel tank 6 l
Engine
Brand Briggs & Stratton 408 cm3
Power 10.29 kW (14 HP)
Fuel petrol
Volume 408 cm³
Fuel consumption 3.5 l/h
Number of cylinders 1
Cabin
Auxiliary lamps
Additional equipment
Dozer equipment
Hydraulic breaker
Bucket
Rock bucket
Hydrohammer hydraulics
Quick-change system
Condition
Condition new
Description
Colour yellow
More details
English
Mini Turvik machine V122 (with swivel arm) with roofing and LED lighting

Basic information:
gasoline engine: Briggs&Stratton
year of production: 2021
total weight: 690 kg
width: 98 cm
height: with a roof of 205 cm, without a roof of 160 cm
digging depth: 1650 mm - 1750 mm
Swivel range: 122 °
starter: has

Standard equipment of our mini excavators includes:
- gasoline engine with starter
- oil level and temperature meter
- track-mounted self-tensioning system based on a spring system
- adjustable speed of lifting and lowering the arm
- ground switch
- hour meter
- LED roofing and lighting
- quick connector
- monometer (enables control of hydraulic pressure)
- hydraulic fluid filter
- adjustable seat
- hand gas
- speed control, located at the driver's seat
- chromed pins
- 3 tablespoons
- a set of sliding sleeves
- hydraulic motor covers

The offered product Mini excavator TUR Poland is irreplaceable equipment for works such as: electrical installation, gas, water and sewage, landforming, general construction works. We have satisfied electricians, plumbers and farmers in our customer base.

The main advantages of our machines:
- compact, proven design and high power, the pressure in the hydraulic system is up to 200 bar, allows you to work in difficult conditions, work in clay and stony ground
- hydraulic hoses that withstand pressure at 380 bar
- roofing to protect the operator and LED lighting to facilitate work in the evening
- all sliding joints are sealed and lubricated, this ensures long-term operation of the machine and in case of wear, replacement of worn connections with new ones
- use of bronze sleeves
- use of additional bearings and additional covers for hydraulic motors
- the design of the arm allows a wide range of bucket work
- economical engine, burning about 2.5 - 3.5 l / h, depending on the type of work performed
- the gas handle is located near the operator to facilitate the adjustment of the engine speed
- the whole structure is powder coated, preserved for years
- the ability to easily and quickly dismantle the mini excavator roof with lighting
- the mini excavator is equipped with quick couplers that enable mounting, among others drilling rig, hammer
- full range of digging without transferring pins in the arm
- the limitation of construction machines is their weight, and our mini excavators are the strongest in their class by adding the maximum load provided for such constructions
- machines checked both on the Polish market, as well as on German, Hungarian, French, Czech and Slovak markets

We provide:
- consultancy in the field of designing machines from scratch and individual approach to the customer
- constant contact with the client
- access to all consumable parts at wholesale prices
- reliability of the product supported by the opinions of numerous customers (the opportunity to present references and the possibility of direct contact, do not buy a cat in a bag)
- the possibility of extending the warranty, in our offer we provide service and inspection of machines and lifelong technical support
- product safety: our machines meet the requirements of the Machinery Directive and Polish standards, are marked with the CE mark

Additionally:
- the possibility of making a spoon at the customer's request
- the possibility of a slight modification of the design, depending on the client's needs
- the possibility of installing a two-section pump with a double divider
- the possibility of making a mini excavator, additionally with a torsion arm
- installation of a tow hook for a mini excavator
- possibility of making a rain tarpaulin
- possibility to buy a drilling rig
- the possibility of buying a hydraulic hammer
- we issue a CE conformity certificate
Show the whole comment
Stroj Mini Turvik V122 (s otočným ramenem) se střechou a LED osvětlením

Základní údaje:
benzínový motor: Briggs&Stratton
rok výroby: 2021
celková hmotnost: 690 kg
šířka: 98 cm nebo 89 cm
výška: se střechou 205 cm, bez střechy 160 cm
hloubka kopání: 1650 mm - 1750 mm
Rozsah otáčení: 122 °
startér: má

Standardní vybavení našich mini-rýpadel zahrnuje:
- benzínový motor se štartérem
- hladina oleje a měřič teploty
- samočinný systém upevněný na trati založený na pružinovém systému
- nastavitelná rychlost zvedání a spouštění ramena
- zemnící spínač
- hodinový měřič
- LED zastřešení a osvětlení
- rychlý konektor
- monometr (umožňuje řízení hydraulického tlaku)
- filtr hydraulické kapaliny
- nastavitelné sedadlo
- ruční plyn
- řízení rychlosti, které se nachází na sedadle řidiče
- chromované kolíky
- 3 polévkové lžíce
- sada posuvných pouzder
- kryty hydraulických motorů

Náš produkt TUR Polsko mini bagr je nezbytné vybavení, mimo jiné díla: Elektroinstalace, plyn, voda - kanalizace, terénní úpravy, celkové stavební. Máme spokojených elektrikářů, instalatérů a zemědělců v naší zákaznické základně.

Hlavní výhody našich strojů:
- kompaktní, osvědčená konstrukce a hydraulický tlak vysoký výkon je až do 200 bar, umožňuje pracovat v drsných podmínkách, pracující v jílu a kamenitých půdách
- hydraulické hadice, které odolávají tlaku 380 barů
- zastřešení pro ochranu obsluhy a LED osvětlení, které usnadní práci večer
- všechny kluzné klouby jsou utěsněny a namazány, což zajišťuje dlouhodobý provoz stroje a při opotřebení, výměnu opotřebovaných spojů za nové
- použití bronzových rukávů
- použití dodatečných ložisek a přídavných krytek pro hydraulické motory
- konstrukce ramena umožňuje širokou škálu práce s lopatou
- úsporný motor, který spálí přibližně 2,5 - 3,5 l / h, v závislosti na druhu provedené práce
- plynová rukojeť se nachází v blízkosti obsluhy, aby se usnadnilo nastavení otáček motoru
- celá konstrukce je práškově lakována, zachována po celé roky
- schopnost snadno a rychle demontovat střechu minibagaru osvětlením
- mini rýpadlo je vybaveno rychloupínacími zařízeními, které umožňují montáž, mimo jiné vrtací zařízení, kladiva
- plný rozsah kopání bez přenášení kolíků v rameni
- omezením konstrukčních strojů je jejich váha a naše mini rýpadla jsou nejsilnější ve své třídě přidáním maximálního zatížení pro takové konstrukce
- stroje testovány jak na polské a německé, maďarské, francouzské, české a slovenské

Zajišťujeme:
- poradenství v oblasti projektování strojů od nuly a individuálního přístupu k zákazníkovi
- neustálý kontakt s klientem
- přístup ke všem spotřebním dílům ve velkoobchodních cenách
- spolehlivost produktu podporovaná názory četných zákazníků (příležitost předložit reference a možnost přímého kontaktu, nekupujte kočku v sáčku)
- možnost prodloužení záruky, v naší nabídce zajišťujeme servis a kontrolu strojů a celoživotní technickou podporu
- bezpečnost výrobků: naše stroje splňují požadavky směrnice o strojních zařízeních a polské normy, jsou označeny značkou CE

Dále:
- možnost vyrobit lžičku na přání zákazníka
- možnost mírné úpravy návrhu v závislosti na potřebách klienta
- možnost montáže dvoudílného čerpadla s dvojitým děličem
- možnost vyrobit mini rýpadlo, navíc s torzním ramenem
- instalace tažného háku pro minibagr
- možnost dešťové plachty
- možnost koupit vrtnou plošinu
- možnost koupit hydraulické kladivo
- vydáváme certifikát shody CE
Minibagger Tur Polen Modell V122 (mit Schwenkarm) mit LED-Shelter und Beleuchtung

Grunddaten:
Benzinmotor: Briggs&Stratton
Produktionsjahr: 2021
Gesamtgewicht: 690 kg
Breite: 98 cm oder 89 cm
Höhe: mit einem Dach von 205 cm, ohne ein Dach von 160 cm
Grabtiefe: 1650 mm - 1750 mm
Schwenkbereich: 122 °
Vorspeise: hat

Zur Standardausstattung unserer Minibagger gehören:
- Benzinmotor mit Starter
- Ölstand und Temperaturmesser
- auf Schienen montiertes, selbstspannendes System basierend auf einem Federsystem
- einstellbare Geschwindigkeit zum Heben und Senken des Arms
- Erdungsschalter
- Stundenzähler
- LED-Dach und Beleuchtung
- Schnellkupplung
- Monometer (ermöglicht die Kontrolle des Hydraulikdrucks)
- Hydraulikflüssigkeitsfilter
- verstellbarer Sitz
- Handgas
- Geschwindigkeitssteuerung, die sich auf dem Fahrersitz befindet
- verchromte Stifte
- 3 Esslöffel
- eine Reihe von Schiebehülsen
- hydraulische Motorabdeckungen

Unser Produkt TUR Polen Minibagger ist eine unentbehrliche Ausrüstung, unter anderem Werken: Elektroinstallation, Gas, Wasser - Abwasser, Landschaftsbau, allgemeine Konstruktion. Wir haben Elektriker, Installateure und Landwirte in unserem Kundenstamm zufrieden gestellt.

Die Hauptvorteile unserer Maschinen:
- kompakt, bewährtes Bauform und hohe Leistungshydraulikdruck bis zu 200 bar ist, erlaubt es, unter harten Bedingungen zu arbeiten, in Ton und steinigen Boden Arbeits
- Hydraulikschläuche, die einem Druck von 380 bar standhalten
- Überdachung zum Schutz des Bedieners und LED-Beleuchtung zur Erleichterung der Arbeit am Abend
- Gleiten alle Anschlüsse bushed und geschmiert, bietet es langfristigen Betrieb der Maschine und im Fall von müden Austausch für neue Verbindungen trägt
- Verwendung von Bronzebuchsen
- Verwendung zusätzlicher Lager und zusätzlicher Abdeckungen für Hydraulikmotoren
- Das Design des Arms ermöglicht eine breite Palette von Eimer Arbeit
- sparsamer Motor, brennend ca. 2,5 - 3,5 l / h, abhängig von der Art der ausgeführten Arbeiten
- Der Gasgriff befindet sich in der Nähe des Bedieners, um die Einstellung der Motordrehzahl zu erleichtern
- Die gesamte Struktur ist pulverbeschichtet, für Jahre konserviert
- die Möglichkeit, das Dach des Minibaggers einfach und schnell mit Beleuchtung zu demontieren
- Der Minibagger ist mit Schnellkupplungen ausgestattet, die unter anderem die Montage ermöglichen Bohrgerät, Hammer
- vollständige Auswahl an Grabungen ohne Umstecken von Stiften im Arm
- Begrenzung der Konstruktion ist seine Masse und unsere Bagger sind die mächtigsten in seiner Klasse durch die maximale Belastung Zugabe für solche Strukturen festgelegt
- Maschinen wurden sowohl auf dem polnischen Markt als auch auf dem deutschen, ungarischen, französischen, tschechischen und slowakischen Markt geprüft

Wir bieten Ihnen:
- Beratung im Bereich der Entwicklung von Maschinen von Grund auf und individuelle Annäherung an den Kunden
- ständiger Kontakt mit dem Kunden
- Zugang zu allen Verbrauchsteilen zu Großhandelspreisen
- die Zuverlässigkeit des Produkts durch die Meinungen vieler Kunden gesichert (verweist auf die Möglichkeit und die Möglichkeit, den direkten Kontakt, die Sie nicht die Katze im Sack kaufen)
- die Möglichkeit der Verlängerung der Garantie, in unserem Angebot bieten wir Service und Inspektion von Maschinen und lebenslangen technischen Support
- Produktsicherheit: Unsere Maschinen erfüllen die Anforderungen der Maschinenrichtlinie und der polnischen Normen, sind mit dem CE-Zeichen gekennzeichnet

zusätzlich:
- die Möglichkeit, auf Wunsch des Kunden einen Löffel herzustellen
- Die Möglichkeit einer leichten Änderung des Designs, abhängig von den Bedürfnissen des Kunden
- die Möglichkeit, eine zweiteilige Pumpe mit einem Doppelteiler zu installieren
- die Möglichkeit, einen Minibagger zu bauen, zusätzlich mit einem Torsionsarm
- die Möglichkeit, einen Anhänger für den Transport von Zubehör und Maschinen zu bestellen - Kategorie "B"
- Installation eines Abschlepphakens für einen Minibagger
- Möglichkeit, eine Regenplane zu machen
- Möglichkeit, eine Bohranlage zu kaufen
- die Möglichkeit, einen Hydraulikhammer zu kaufen
- Wir stellen ein CE-Konformitätszertifikat aus
Polski producent małych maszyn budowlanych, minikoparek oraz miniładowarek, firma Tur Poland Sp. z o.o.
ma do zaoferowania Państwu fabrycznie nowe maszyny własnego projektu.
PROJEKT PRODUKCJA SPRZEDAŻ GWARANCJA
Produkcja odbywa się w stolicy Dolnego Śląska, we Wrocławiu. Zapraszamy do składania zapytań ofertowych na nasze maszyny.

Minikoparka Tur Poland model V122 (ze skrętnym ramieniem) z zadaszeniem i oświetleniem LED

Dane podstawowe:
- silnik benzynowy: Briggs&Stratton
- rok produkcji: 2021
- masa całkowita: 690 kg
- szerokość: 98 cm lub 89 cm
- wysokość: z zadaszeniem 205 cm, bez zadaszenia 160 cm
- głębokość kopania: 1650 mm - 1750 mm
- zakres obrotu: 122°
- rozrusznik: posiada

Wyposażenie standardowe naszych minikoparek zawiera:
- silnik benzynowy z rozrusznikiem
- miernik poziomu i temperatury oleju
- samonapinacz gąsienic oparty na systemie sprężyn
- możliwość regulacji prędkości podnoszenia i opuszczania ramienia
- wyłącznik masy
- licznik motogodzin
- zadaszenie i oświetlenie LED
- szybkozłącze
- manometr (umożliwia kontrolę ciśnienia hydraulicznego)
- filtr płynu hydraulicznego
- regulowane siedzenie
- gaz ręczny
- regulację prędkości obrotów, umiejscowioną przy siedzeniu kierowcy
- sworznie chromowane
- 3 łyżki do wyboru z oferty: łyżka standardowa: 25, 35, 40 cm; łyżka skarpowa 60, 80, 100 cm, łyżka przedłużana: 20, 25 cm; kolec zrywający
- komplet tulei ślizgowych
- osłony silników hydraulicznych

Oferowany produkt Minikoparka TUR Poland jest niezastąpionym sprzętem między innymi do robót: elektroinstalacyjnych, gazowniczych, wodno - kanalizacyjnych, kształtowania terenu, ogólnobudowlanych. W swojej bazie klientów mamy zadowolonych elektryków, hydraulików i rolników.

Główne walory naszych maszyn:
- kompaktowa, sprawdzona konstrukcja oraz wysoka moc, ciśnienie w układzie hydraulicznym to aż 200 bar, umożliwia to pracę w ciężkich warunkach, pracę w glinie oraz kamienistym podłożu
- węże hydrauliczne wytrzymujące pracę przy ciśnieniu 380 bar
- zadaszenie chroniące operatora oraz oświetlenie LED ułatwiające pracę w godzinach wieczornych
- trzy dowolne łyżki w zestawie
- wszystkie połączenia ślizgowe są tulejowane oraz smarowane, zapewnia to długoletnią pracę maszyny oraz w przypadku zużycia wymianę spracowanych połączeń na nowe
- zastosowanie tulei ślizgowych z brązu
- zastosowanie dodatkowego łożyskowania i dodatkowych osłon silników hydraulicznych
- konstrukcja ramienia umożliwia szeroki zakres pracy łyżki
- ekonomiczny silnik, spalanie około 2,5 - 3,5 l/h, w zależności od typu wykonywanych prac
- manetka gazu umiejscowiona jest przy operatorze tak, by ułatwić regulację prędkości obrotów silnika
- cała konstrukcja malowana proszkowo, zakonserwowana na lata
- możliwość łatwego i szybkiego demontażu zadaszenia minikoparki wraz z oświetleniem
- minikoparka wyposażona jest w szybkozłączki, które umożliwiają zamontowanie m. in. wiertnicy, młota
- pełny zakres kopania bez przekładania sworzni w ramieniu
- maszyny sprawdzone zarówno na rynku polskim jak i niemieckim, węgierskim, czeskim i słowackim

Zapewniamy:
- doradztwo w zakresie projektowym maszyn od podstaw oraz indywidualne podejście do klienta
- stały kontakt z klientem
- dostęp do wszystkich części eksploatacyjnych w hurtowych cenach
- niezawodność produktu poparta opiniami licznych klientów (możliwość przedstawienia referencji jak i możliwość bezpośredniego kontaktu, nie kupujesz kota w worku)
- możliwość przedłużenia gwarancji, w swojej ofercie świadczymy serwis i przegląd maszyn oraz dożywotne wsparcie techniczne
- bezpieczeństwo produktów: nasze maszyny spełniają wymagania Dyrektywy Maszynowej oraz polskich norm, są oznaczone znakiem CE

Dodatkowo:
- możliwość wykonania łyżki na życzenie klienta
- możliwość lekkiej modyfikacji projektu, w zależności od potrzeb klienta
- możliwość montażu pompy dwusekcyjnej z podwójnym rozdzielaczem
- możliwość wykonania minikoparki obrotowej, dodatkowo ze skrętnym ramieniem
- możliwość zamówienia przyczepki do transportu osprzętu i maszyny - kat "B"
- montaż haku holowniczego do minikoparki
- możliwość wykonania plandeki przeciwdeszczowej
- możliwość dokupienia wiertnicy
- możliwość dokupienia młota hydraulicznego
- wystawiamy certyfikat zgodności CE
- możliwość leasingu lub pożyczki w dowolnym, wskazanym przez klienta banku bądź złożenie zapytania ofertowego w imieniu klienta do przedstawicieli, którzy organizowali wcześniej leasing naszym klientom (najczęściej współpracujemy z Idea Getin Leasing oraz Santander Leasing)

Jesteśmy otwarci i elastyczni, jeśli powstaje potrzeba zmian projektowych, chętnie zaprojektujemy maszynę do potrzeb Twojego biznesu.

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania telefonicznie (show contacts) oraz zapraszamy na bezpłatną prezentację, w siedzibie naszej firmy we Wrocławiu, w trakcie której prezentowane są możliwości maszyny w terenie.

Jesteś zabiegany i nie masz czasu na odwiedzenie nas we Wrocławiu? Jesteśmy w stanie zorganizować prezentację u Ciebie, bądź u naszych starych klientów, mieszkających w Twojej okolicy. O szczegóły zapytaj mailowo bądź telefonicznie.
Stroj Mini Turvik V122 (s otočným ramenom) so zastrešením a LED osvetlením

Základné údaje:
benzínový motor: Briggs&Stratton
rok výroby: 2021
celková hmotnosť: 690 kg
šírka: 98 cm alebo 89 cm
výška: so strechou 205 cm, bez strechy 160 cm
hĺbka kopy: 1650 mm - 1750 mm
Rozsah otáčania: 122 °
štartér: má

Štandardné vybavenie našich mini rýpadiel zahŕňa:
- benzínový motor so štartérom
- hladina oleja a merač teploty
- systém automatického napínania na koľajniciach založený na pružinovom systéme
- nastaviteľná rýchlosť zdvíhania a spúšťania ramena
- zemný spínač
- hodinový merač
- Zastrešenie LED a osvetlenie
- rýchly konektor
- monometer (umožňuje ovládanie hydraulického tlaku)
- filter hydraulickej kvapaliny
- nastaviteľné sedadlo
- ručný plyn
- ovládanie rýchlosti, ktoré sa nachádza na sedadle vodiča
- chrómované kolíky
- 3 lyžice
- sada posuvných rukávov
- kryty hydraulických motorov

Ponúkaný produkt Mini rýpadlo TUR Poľsko je nenahraditeľným vybavením pre práce ako sú: elektroinštalácia, plyn, voda a kanalizácia, zemné práce, všeobecné stavebné práce. Máme spokojných elektrikárov, inštalatérov a farmárov v našej zákazníckej základni.

Hlavné výhody našich strojov:
- kompaktný, osvedčený dizajn a vysoký výkon, tlak v hydraulickom systéme je až 200 barov, umožňuje pracovať v náročných podmienkach, pracovať v hlinách a kamenistej ploche
- hydraulické hadice, ktoré odoláva tlaku 380 barov
- zastrešenie na ochranu obsluhy a osvetlenie LED, aby sa uľahčila práca večer
- všetky klzné kĺby sú utesnené a namazané, čo zabezpečuje dlhodobú prevádzku stroja av prípade opotrebovania, opotrebovanie opotrebovaných spojov novými
- použitie bronzových rukávov
- použitie dodatočných ložísk a prídavných krytov pre hydraulické motory
- konštrukcia ramena umožňuje širokú škálu práce s lopatou
- ekonomický motor, ktorý spaľuje približne 2,5 - 3,5 l / h, v závislosti od typu vykonanej práce
- plynová rukoväť sa nachádza v blízkosti operátora, aby sa uľahčilo nastavenie otáčok motora
- celá konštrukcia je práškovo lakovaná, zachovaná po celé roky
- schopnosť ľahko a rýchlo demontovať strechu minirýpadla osvetlením
- mini rýpadlo je vybavené rýchlymi spojkami, ktoré umožňujú okrem iného montáž vrtná súprava, kladivo
- celý rozsah výkopov bez premiestnenia kolíkov do ramena
- obmedzenie stavebných strojov je ich hmotnosť a naše mini rýpadlá sú najsilnejšie vo svojej triede pridaním maximálneho zaťaženia pre takéto konštrukcie
- stroje kontrolované na poľskom trhu, ako aj na nemeckom, maďarskom, francúzskom, českom a slovenskom trhu

zabezpečujeme:
- poradenstvo v oblasti projektovania strojov od začiatku a individuálneho prístupu k zákazníkovi
- stály kontakt s klientom
- prístup ku všetkým spotrebným dielom za veľkoobchodné ceny
- spoľahlivosť produktu podporovaná názormi mnohých zákazníkov (príležitosť prezentovať referencie a možnosť priameho kontaktu, nekupujte mačku v taške)
- možnosť rozšírenia záruky, v našej ponuke zabezpečujeme servis a kontrolu strojov a celoživotnú technickú podporu
- bezpečnosť výrobku: naše stroje spĺňajú požiadavky smernice o strojových zariadeniach a poľských štandardov, sú označené značkou CE

ďalej:
- možnosť na požiadanie zákazníka pripraviť lyžicu
- možnosť miernej úpravy dizajnu v závislosti od potrieb klienta
- možnosť inštalácie dvojdielneho čerpadla s dvojitým deličom
- možnosť vyrobiť mini rýpadlo, dodatočne s torzným ramenom
- inštalácia ťažného háku pre mini rýpadlo
- možnosť vyrobiť dažďovú plachtu
- možnosť zakúpenia vrtnej súpravy
- možnosť zakúpenia hydraulického kladivka
- vydávame certifikát o zhode CE
Important
This offer is for guidance only. Please request more precise information from the seller.
Purchase tips
Safety tips
Selling machinery or vehicles?
You can do it with us!
Similar ads