New Geometer Single-frequency GNSS measurement device GM SMART KIT measuring tool

PDF
new Geometer Single-frequency GNSS measurement device GM SMART KIT measuring tool
new Geometer Single-frequency GNSS measurement device GM SMART KIT measuring tool
new Geometer Single-frequency GNSS measurement device GM SMART KIT measuring tool image 2
new Geometer Single-frequency GNSS measurement device GM SMART KIT measuring tool image 3
new Geometer Single-frequency GNSS measurement device GM SMART KIT measuring tool image 4
new Geometer Single-frequency GNSS measurement device GM SMART KIT measuring tool image 5
new Geometer Single-frequency GNSS measurement device GM SMART KIT measuring tool image 6
new Geometer Single-frequency GNSS measurement device GM SMART KIT measuring tool image 7
Interested in the ad?
1/7
PDF
$1,300
Net price
≈ €1,198
$1,560
Gross price
Contact the seller
Brand:  Geometer
Model:  Single-frequency GNSS measurement device GM SMART KIT
Type:  measuring tool
Location:  Ukraine Dnipro
Placed on:  May 17, 2024
Machineryline ID:  PB29518
Condition
Condition:  new
Warranty::  1 year

More details — New Geometer Single-frequency GNSS measurement device GM SMART KIT measuring tool

English
Single-frequency GNSS kit with decimeter accuracy on a free satellite signal and with the ability to get RTK accuracy. The kit consists of a protected smartphone with the geometer SCOUT proprietary software installed and a GM SMART GNSS receiver with accessories. Communication with the controller is carried out using a wireless Bluetooth connection. The set is delivered in a sealed shockproof case.

This is the optimal set for accurate work with the area of fields (measurement of the area, distances, and waypoints). The GM SMART receiver is used to increase the accuracy and improve the sensitivity and quality of the GPS/GNSS signal. It is possible to independently and with high accuracy carry out professional measurement of the area of fields of any shape, measurement of distances, cutting out unproductive areas, create electronic maps and many other operations with the area.

The GM SMART receiver has 335 channels to work with all available satellite systems: GPS, GLONASS, BEIDOU, GALILEO. Works via Bluetooth. The GM SMART receiver has a built-in software DP filter, thanks to which high accuracy of relative coordinates is ensured during measurement operations.

The GM SMART GNSS receiver can work in coordinate smoothing mode (on a free satellite signal) or in RTK L1 mode (receive corrections from its own base station or from network corrections via the Internet). The distance from the base station when working with a single-frequency RTK should not exceed 8 km.

The GM SMART receiver can be upgraded (option) to receive L1/L2 dual-frequency signals, which allows you to use this receiver from a basic level of accuracy to a professional RTK. The distance from the base station when working with dual-frequency RTK can be 50 km.

Kit of equipment:

Protected smartphone, memory: 6/128 GB;
Geometer software (installed);
GM SMART L1 GNSS receiver;
Foldable pole
Case for storage and transportation
The metal phone mount on the pole
Geometer Power Station 3400 battery
Mount for GeoMeter Power Station 3400

FUNCTIONS

Determination of boundaries
Measurement of small areas
Creating a field map
Cadastral works
Measured areas on Google Maps
Dividing the fields
Cutting out areas
Field marking
Planning of circular irrigation systems
Definition of the area
Determination of distances
Synchronization with Agroprofile

Accuracy level of area measurement: 0.2%
Positioning accuracy in smoothing mode: 20-40 cm
Positioning accuracy in RTK mode: 1-3 cm
Kit GNSS de frecuencia única con precisión decimétrica en una señal de satélite libre y con la capacidad de obtener precisión RTK. El kit consta de un teléfono inteligente protegido con el software propietario Geometer SCOUT instalado y un receptor GM SMART GNSS con accesorios. La comunicación con el controlador se realiza mediante una conexión inalámbrica Bluetooth. El conjunto se entrega en un estuche sellado a prueba de golpes.

Este es el conjunto óptimo para un trabajo preciso con el área de campos (medición del área, distancias y waypoints). El receptor GM SMART se utiliza para aumentar la precisión y mejorar la sensibilidad y calidad de la señal GPS/GNSS. Es posible realizar de forma independiente y con alta precisión la medición profesional del área de los campos de cualquier forma, la medición de distancias, el recorte de áreas improductivas, la creación de mapas electrónicos y muchas otras operaciones con el área.

El receptor GM SMART dispone de 335 canales para trabajar con todos los sistemas de satélite disponibles: GPS, GLONASS, BEIDOU, GALILEO. Funciona a través de Bluetooth. El receptor GM SMART tiene un filtro DP de software incorporado, gracias al cual se garantiza una alta precisión de las coordenadas relativas durante las operaciones de medición.

El receptor GM SMART GNSS puede funcionar en modo de suavizado de coordenadas (sobre una señal de satélite libre) o en modo RTK L1 (recibir correcciones desde su propia estación base o desde correcciones de red a través de Internet). La distancia desde la estación base cuando se trabaja con un RTK de frecuencia única no debe exceder los 8 km.

El receptor GM SMART se puede actualizar (opción) para recibir señales de doble frecuencia L1/L2, lo que le permite usar este receptor desde un nivel básico de precisión hasta un RTK profesional. La distancia desde la estación base cuando se trabaja con RTK de doble frecuencia puede ser de 50 km.

Equipo de equipo:

Teléfono inteligente protegido, memoria: 6/128 GB;
software Geometer (instalado);
receptor GM SMART L1 GNSS;
poste plegable
Estuche para almacenamiento y transporte.
El soporte de teléfono de metal en el poste
Batería Geometer Power Station 3400
Soporte para GeoMeter Power Station 3400

FUNCIONES

Determinación de límites
Medición de áreas pequeñas
Crear un mapa de campo
Obras catastrales
Áreas medidas en Google Maps
dividiendo los campos
Recortar áreas
Marcado de campo
Planificación de sistemas de riego circular
Definición del área
Determinación de distancias
Sincronización con Agroprofile

Nivel de precisión de la medición del área: 0,2 %
Precisión de posicionamiento en modo suavizado: 20-40 cm
Precisión de posicionamiento en modo RTK: 1-3 cm
Jednoczęstotliwościowy zestaw GNSS z dokładnością decymetrową na darmowym sygnale satelitarnym oraz z możliwością uzyskania dokładności RTK. Zestaw składa się z chronionego smartfona z zainstalowanym autorskim oprogramowaniem geometer SCOUT oraz odbiornika GM SMART GNSS wraz z akcesoriami. Komunikacja ze sterownikiem odbywa się za pomocą bezprzewodowego połączenia Bluetooth. Zestaw dostarczany jest w szczelnej, odpornej na wstrząsy walizce.

Jest to optymalny zestaw do dokładnej pracy z powierzchnią pól (pomiar powierzchni, odległości, punktów nawigacyjnych). Odbiornik GM SMART służy do zwiększenia dokładności oraz poprawy czułości i jakości sygnału GPS/GNSS. Istnieje możliwość samodzielnego iz dużą dokładnością wykonania profesjonalnego pomiaru powierzchni pól o dowolnym kształcie, pomiaru odległości, wycinania terenów nieprodukcyjnych, tworzenia map elektronicznych i wielu innych operacji na terenie.

Odbiornik GM SMART posiada 335 kanałów do współpracy ze wszystkimi dostępnymi systemami satelitarnymi: GPS, GLONASS, BEIDOU, GALILEO. Działa przez Bluetooth. Odbiornik GM SMART posiada wbudowany programowy filtr DP, dzięki któremu podczas operacji pomiarowych zapewniona jest duża dokładność współrzędnych względnych.

Odbiornik GM SMART GNSS może pracować w trybie wygładzania współrzędnych (na wolnym sygnale satelitarnym) lub w trybie RTK L1 (odbiór poprawek z własnej stacji bazowej lub z poprawek sieciowych przez Internet). Odległość od stacji bazowej podczas pracy z jednoczęstotliwościowym RTK nie powinna przekraczać 8 km.

Odbiornik GM SMART można rozbudować (opcja) do odbioru sygnałów dwuczęstotliwościowych L1/L2, co pozwala na korzystanie z tego odbiornika od podstawowego poziomu dokładności do profesjonalnego RTK. Odległość od stacji bazowej podczas pracy z dwuczęstotliwościowym RTK może wynosić 50 km.

Zestaw wyposażenia:

Chroniony smartfon, pamięć: 6/128 GB;
Oprogramowanie geometrii (zainstalowane);
Odbiornik GM SMART L1 GNSS;
Składany słupek
Skrzynia do przechowywania i transportu
Metalowy uchwyt na telefon na słupku
Bateria Geometr Power Station 3400
Uchwyt do GeoMeter Power Station 3400

FUNKCJE

Wyznaczanie granic
Pomiar małych powierzchni
Tworzenie mapy terenowej
Prace katastralne
Zmierzone obszary na Google Maps
Podział pól
Wycinanie obszarów
Oznakowanie pola
Planowanie okrągłych systemów nawadniających
Definicja obszaru
Wyznaczanie odległości
Synchronizacja z Agroprofile

Poziom dokładności pomiaru powierzchni: 0,2%
Dokładność pozycjonowania w trybie wygładzania: 20-40 cm
Dokładność pozycjonowania w trybie RTK: 1-3 cm
Одночастотний комплект з дециметровою точністю на безкоштовному супутниковому сигналі і з можливістю отримання точності RTK. Комплект складається із захищеного смартфона із встановленим фірмовим програмним забезпеченням geometer SCOUT та GNSS приймача GM SMART з аксесуарами. Зв'язок з контролером здійснюється за допомогою бездротового Bluetooth з'єднання. Комплект поставляється в герметичній протиударній валізі.

Це оптимальний комплект для точних робіт з площею полів (вимір площі, відстаней і винесення точок). Зовнішній приймач GM SMART використовується для збільшення точності, та поліпшення чутливості і якості GPS/GNSS сигналу. Можна самостійно і з високою точністю здійснювати професійний вимір площі полів будь-якої форми, вимір відстаней, винесення в натуру, межування, вирізання непродуктивних ділянок, створювати електронні карти і багато інших операцій з площею. 

Приймач GM SMART має 335 каналів для роботи з усіма доступними супутниковими системами: GPS, GLONASS, BEIDOU, GALILEO. Працює по Bluetooth або USB (опція). Приймач GM SMART має вбудований програмний DP фільтр, завдяки якому забезпечується висока точність відносних координат при вимірювальних роботах.

GNSS приймач GM SMART може працювати в режимі згладжування координат (на безкоштовному супутниковому сигналі), або в режимі RTK L1 (приймати поправки від власної базової станції, або від мережевих поправок через Інтернет). Віддалення від базової станції при роботі з одночастотним RTK не повинно перевищувати 8 км.

Приймач GM SMART може бути розблокований (опція) до прийому двочастотних сигналів L1/L2, що дозволяє використовувати даний приймач з базового рівня точності до професійного. Віддаленість від базової станції під час роботи з двочастотним RTK може становити 50 км.

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

Захищений смартфон, пам'ять: 6/128 Гб;
Програмне забезпечення geometer (встановлено);
GNSS приймач GM SMART L1;
Розкладна віха
Кейс для зберігання та транспортування
Кріплення на віху для смартфона металеве
Акумулятор Геометр Power Station 3400
Кріплення для ГеоМетр Power Station 3400

ФУНКЦІЇ

Межування
Вимірювання маленьких ділянок
Прив'язка точок до місцевості
Вихід на точку
Створення карти полів
Робота з кадастром
Моментальне відображення на картах Google
Підрахунок кількості гонів при роботі з широкозахватною технікою
Розділення полів
Вирізання ділянок
Розмітка поля
Планування систем кругового зрошення
Визначення площі
Визначення відстаней
Синхронізація з Агропрофіль

Рівень точності виміру площі: 0,2%
Точність позиціонування в режимі згладжування: 20-40 см
Точність позиціонування в режимі RTK: 1-3 см

Підтримка програм та операційних систем:
Операційна система: Android версія 9 та вище
Додаток: geometer SCOUT

МОЖЛИВІСТЬ РОБОТИ ІЗ КАДАСТРОМ
У програмі geometer доданий спеціальний шар "Публічна кадастрова карта України", який дозволить візуально відображати ваше місцезнаходження стосовно кордонів вашої ділянки. Є можливість встановлювати крайні точки з їх збереженням для подальшого виходу на них.

ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧЛИВИХ ПИТАНЬ ПО ПЛОЩІ
За допомогою Програмного забезпечення geometer ви легко зможете уникнути будь-яких суперечливих ситуацій. Іноді виникають такі питання, коли техніка наймається на обсяг виконаних робіт. Наймач стверджує, що площа його поля дорівнює 12 га, а ви по витраті палива і інших матеріалів відчуваєте, що це не так. У подібній ситуації вам допоможе програма geometer. Досить обійти або об'їхати поле точно по його периметру, і ви відразу побачите малюнок цього поля та його точну площу. А за допомогою порталу Агропрофіль, ви зможете роздрукувати карту поля з повною інформацією про нього.

БЕЗПЕКА ДАНИХ І ЗРУЧНІСТЬ РОБОТИ З КОЛЕГАМИ
Програма geometer персоналізована. Увійдіть до свого облікового запису Агропрофіль і синхронізуйте поля. Обмінюйтеся нотатками та іншими даними з колегами в рамках одного підприємства. Обмін даними відбувається по безпечному протоколу. Ніхто, крім вас не зможе отримати доступ до ваших даних. Ваш обліковий запис Агропрофіль захищений паролем.

РОБОТА З ПЕНЕТРОМЕТРОМ
Програма geometer дозволить підключати ваш пристрій до додаткових приладів за допомогою модуля Bluetooth і отримувати дані від них. При роботі з Цифровим пенетрометром до шляхових точок додаються параметри щільності ґрунту для вимірюваних точок. Результат виводиться на дисплеї вашого приладу у вигляді графіка, а також зберігається для формування звіту. Таким чином, ви можете отримати кольорову карту щільності будь-якого поля на ваш прилад у зручному для розуміння вигляді.

ПЕРЕНЕСЕННЯ ДАНИХ НА ПК І ХМАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ
Зберігайте базу даних ваших полів на всіх ваших пристроях і майте захищений доступ до них 24/7 з використанням системи Агропрофіль. Файли виміряних об'єктів ви можете використовувати в будь-яких програмах, завдяки вбудованим можливостям експортування файлів. Ви можете експортувати дані в наступні формати: kml, utm, mgrs, txt, csv, datum користувача.

РОЗДІЛЕННЯ ПОЛІВ
Програмне забезпечення geometer має інтуїтивно зрозуміле меню, а розділити поле на кілька ділянок можна одним з декількох способів. Використовуйте програму з максимальною користю. Потрібно виміряти поле на кілька частин? Для цього досить торкнутися в потрібному місці на екрані. І ділянку буде розділений по потрібним для Вас параметрами. Ви самі визначаєте як ділити поле.

ВСІ ФУНКЦІЇ В ОДНОМУ КЛІКУ
Абсолютно нове програмне забезпечення geometer - одночасно просте і функціональне. Нова логіка програми дозволить виконати безліч функцій і розрахунків усього в один клік. Будь-то вимір площі, розподіл площі на кілька частин, вирізання непродуктивних ділянок - все це ви отримаєте з максимальною зручністю. Нові можливості: розмітка поля по гонам, підбір найбільш зручної траєкторії обробки полів, вбудовування кіл в напівавтоматичному режимі для будівництва систем кругового зрошення, робота в режимі RTK, відображення вимірювань на картах Google в реальному часі.
Important
This offer is for guidance only. Please request more precise information from the seller.
Purchase tips
Safety tips
Selling machinery or vehicles?
You can do it with us!

Similar ads