New Geometer GNSS RTK Base station measuring tool

PDF
new Geometer GNSS RTK Base station measuring tool
1/1
PDF
$1,870
Net price
≈ €1,723
$2,244
Gross price
Contact the seller
Brand:  Geometer
Model:  GNSS RTK Base station
Type:  measuring tool
Location:  Ukraine Dnipro
Placed on:  May 17, 2024
Machineryline ID:  WM29532
Condition
Condition:  new
Warranty::  1 year

More details — New Geometer GNSS RTK Base station measuring tool

English
Stationary GNSS Base Station RTK L1/L2

An RTK base station is a device that sends a correction GNSS signal over the Internet, which allows you to increase the accuracy of conventional GPS/GNSS positioning (determination of coordinates) up to 2 cm.

The main components of a base station are a GNSS receiver, as well as special software for managing and a data logging server. The base station can work autonomously, without the operator's involvement.

The signal from the base station is transmitted to the user's rover receiver, such as a navigation system installed in a tractor, within a radius of approximately 50 km.

A static Base Station can be set up with fixed coordinates at the installation point, as well as the Base Station can determine its coordinates automatically.

The base station can be combined into an RTK network with a correction signal broadcast with a radius of 50 km or more, creating a NEAREST network solution.

Advantages of own stationary base station:

Internet connection: LAN connector (RJ45). Optionally, you can connect an external modem to access the Internet from a SIM card.
Positioning accuracy: up to 2 cm.
Range: 50 km.
An unlimited number of rovers can be connected to a GNSS RTK base station.
The base station receives satellite signals and broadcasts corrections from the GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU systems.
Own RTK Base Station provides unlimited access to DPS corrections without a subscription fee.

The base station is compatible with receivers of any manufacturer, which can receive corrections by RTCM protocol:

CLAAS
NovAtel
Trimble
Leica
Topcon
Javad
South
Stonex
FJ Dynamics
Hemisphere
ComNav
South
Emlid

Stationary GNSS RTK Base Station L1/L2 is a professional surveying tool with an ideal ratio of reliability and cost.
Estación base GNSS estacionaria RTK L1/L2

Una estación base RTK es un dispositivo que envía una señal GNSS de corrección a través de Internet, lo que permite aumentar la precisión del posicionamiento GPS/GNSS convencional (determinación de coordenadas) hasta 2 cm.

Los principales componentes de una estación base son un receptor GNSS, así como un software especial para la gestión y un servidor de registro de datos. La estación base puede funcionar de forma autónoma, sin la participación del operador.

La señal de la estación base se transmite al receptor móvil del usuario, como un sistema de navegación instalado en un tractor, dentro de un radio de aproximadamente 50 km.

Se puede configurar una estación base estática con coordenadas fijas en el punto de instalación, y la estación base puede determinar sus coordenadas automáticamente.

La estación base se puede combinar en una red RTK con una señal de corrección emitida con un radio de 50 km o más, creando una solución de red NEAREST.

Ventajas de la propia estación base estacionaria:

Conexión a Internet: conector LAN (RJ45). Opcionalmente, puede conectar un módem externo para acceder a Internet desde una tarjeta SIM.
Precisión de posicionamiento: hasta 2 cm.
Autonomía: 50 km.
Se puede conectar un número ilimitado de rovers a una estación base GNSS RTK.
La estación base recibe señales de satélite y emite correcciones de los sistemas GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU.
La propia estación base RTK brinda acceso ilimitado a las correcciones GNSS sin una tarifa de suscripción.

La estación base es compatible con receptores de cualquier fabricante, que pueden recibir correcciones por protocolo RTCM:

CLAAS
NovAtel
Trimble
Leica
Topcon
Javad
South
Stonex
FJ Dynamics
Hemisphere
ComNav
South
Emlid

La estación base estacionaria GNSS RTK L1/L2 es una herramienta topográfica profesional con una relación ideal de confiabilidad y costo.
Stacjonarna stacja bazowa GNSS RTK L1/L2

Stacja bazowa RTK to urządzenie, które wysyła przez Internet sygnał korekcyjny GNSS, co pozwala zwiększyć dokładność konwencjonalnego pozycjonowania GPS/GNSS (wyznaczania współrzędnych) do 2 cm.

Głównymi komponentami stacji bazowej są odbiornik GNSS, a także specjalne oprogramowanie do zarządzania i serwer rejestracji danych. Stacja bazowa może pracować autonomicznie, bez udziału operatora.

Sygnał ze stacji bazowej jest przesyłany do odbiornika rover użytkownika, jakim jest system nawigacji zainstalowany w ciągniku, w promieniu około 50 km.

Statyczną stację bazową można ustawić ze stałymi współrzędnymi w punkcie instalacji, jak również stacja bazowa może automatycznie określić swoje współrzędne.

Stację bazową można połączyć w sieć RTK z nadawaniem sygnału korekcyjnego w promieniu 50 km lub większym, tworząc NEAREST rozwiązanie sieciowe.

Zalety własnej stacjonarnej stacji bazowej:

Połączenie internetowe: złącze LAN (RJ45). Opcjonalnie można podłączyć modem zewnętrzny, aby uzyskać dostęp do Internetu z karty SIM.
Dokładność pozycjonowania: do 2 cm.
Zasięg: 50 km.
Do stacji bazowej GNSS RTK można podłączyć nieograniczoną liczbę rover odbiorników.
Stacja bazowa odbiera sygnały satelitarne i nadaje poprawki z systemów GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU.
Własna Stacja Bazowa RTK zapewnia nieograniczony dostęp do poprawek GNSS bez abonamentu.

Stacja bazowa jest kompatybilna z odbiornikami dowolnego producenta, które mogą odbierać poprawki protokołem RTCM:

CLAAS
NovAtel
Trimble
Leica
Topcon
Javad
South
Stonex
FJ Dynamics
Hemisphere
ComNav
South
Emlid

Stacjonarna stacja bazowa GNSS RTK L1/L2 to profesjonalne narzędzie geodezyjne o idealnym stosunku niezawodności do ceny.
Стаціонарна GNSS базова станція RTK L1/L2 (BSRTKU1). 

Базова RTK станція — це пристрій, що посилає через Інтернет сигнал, що коригує (поправки), що дозволяє підвищити точність звичайного GPS/GNSS-позиціонування (визначення координат) до 2 см.

Основними компонентами базової станції є GNSS-приймач, а також спеціальне програмне забезпечення для управління таким приймачем і сервер реєстрації даних. Базова станція може працювати автономно, без участі оператора.

Сигнал від базової станції передається на роверний приймач користувача, наприклад, систему навігації, встановлену у тракторі, в радіусі приблизно 50 км.

Статична Базова станція може бути встановлена з прив'язкою координат у точці установки, а також Базова станція може визначити свої координати автоматично.

Базова станція може бути об'єднана в RTK мережу з трансляцією коригувального сигналу радіусом 50 км і більше, зі створенням мережевого рішення NEAREST.

Переваги власної стаціонарної базової станції:

Підключення до мережі Інтернет: роз'єм LAN (RJ45). Опціонально можно підключити зовнішній модем для отримання доступу в Інтернет від сім-картки.
Точність позиціонування: до 2 см
Радіус дії: 50 км
До базової станції GNSS RTK може бути підключено необмежену кількість роверів.
Базова станція приймає супутникові сигнали та транслює поправки від систем GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU.
Власна Базова станція RTK надає необмежений доступ до ДПС корекцій без абонентської плати.

Базова станція сумісна з приймачами будь-яких виробників, які можуть приймати поправки за протоколом RTCM:

CLAAS
NovAtel
Trimble
Leica
Topcon
Javad
South
Stonex
FJ Dynamics
Hemisphere
ComNav
South
Emlid

GNSS Базова станція RTK - це професійний геодезичний інструмент з ідеальним співвідношенням надійності та вартості. GNSS Базова станція RTK передає поправки через локальний Інтернет або СІМ-карту.

Швидка фіксація з малим часом ініціалізації, найвищий ступінь надійності та стабільності роблять GNSS базову станцію RTK універсальним зручним приладом для багатьох сфер застосування, де потрібна RTK точність.
Important
This offer is for guidance only. Please request more precise information from the seller.
Purchase tips
Safety tips
Selling machinery or vehicles?
You can do it with us!

Similar ads