New Geometer GM SMART Receiver with Android software for land measurement measuring tool

PDF
new Geometer GM SMART Receiver with Android software for land measurement measuring tool
new Geometer GM SMART Receiver with Android software for land measurement measuring tool
new Geometer GM SMART Receiver with Android software for land measurement measuring tool image 2
new Geometer GM SMART Receiver with Android software for land measurement measuring tool image 3
new Geometer GM SMART Receiver with Android software for land measurement measuring tool image 4
Interested in the ad?
1/4
PDF
$800
Net price
≈ €737.10
$960
Gross price
Contact the seller
Brand:  Geometer
Model:  GM SMART Receiver with Android software for land measurement
Type:  measuring tool
Location:  Ukraine Dnipro
Placed on:  May 17, 2024
Machineryline ID:  WE29532
Condition
Condition:  new
Warranty::  1 year

More details — New Geometer GM SMART Receiver with Android software for land measurement measuring tool

English
The kit of equipment: geometer mobile application (Android OS) for precise land area measurement with a GM SMART receiver (Smoothing coordinates, RTK L1). This is the optimal set for accurate work with field area (measuring area, distances, survey, stake-out and setting points). The external GNSS GM SMART receiver is used to improve the sensitivity and quality of the satellite signal. You will be able to independently and with high accuracy carry out professional measurement of the area of fields of any shape, measuring distances, staking-out, surveying, cutting out unproductive areas, creating electronic maps and many other operations with the area. 

The GM SMART receiver is based on the latest professional OEM board. It has 335 channels for working with all available satellite systems: GPS, GLONASS, BEIDOU, QZSS, IRNSS, SBAS. Works using Bluetooth or USB (option).

The GM SMART receiver has a built-in software DP filter, which ensures high accuracy of relative coordinates when working with the area.

The GNSS receiver GM SMART can operate in DGPS mode (using a free satellite signal), or in a single-frequency RTK mode L1 (receive corrections from its own base station or from the network corrections supplier via the Internet). Distance from the base station during operation with single-frequency RTK shall not exceed 8 km.

The GM SMART receiver can be unlocked (optional) prior to receiving dual-frequency L1/L2 signals, allowing the receiver to be used from basic accuracy to professional. The distance from the base station when working with dual-frequency RTK can be 50 km.

As a monitor, you can use your tablet or smartphone with Android OS, on which geometer SCOUT licensed software will be installed. This software includes technical support directly from the developer. In addition, the program is regularly improved and updated in accordance with the needs of modern farmers. If necessary, you can update your program to the latest version yourself. The receiver is connected to your device using a wireless Bluetooth connection or USB (optional). Such a kit will be useful for those types of work where high accuracy is important.

Synchronization of fields and works on the Wi-Fi/3G/4G/LTE with the portal Agroprofile will greatly facilitate the work with the device and will provide the possibility of automatic transfer of the received measurements to the free portal show contacts for convenient planning and control of agricultural work. This will allow you to store all your fields and work in one place, and more effectively control all work processes.

To install the software you will need a device with the following minimal technical parameters:

Operating system Android, version 9 and above
Google Mobile Services (GMS) necessarily (Google Maps, Play Market)
Display 5 inches or bigger
RAM 2 Gb and more
Bluetooth yes
Wi-Fi yes
SIM-Card optional, if you need RTK 

FEATURES:

Surveying
Measurement of small areas
Stake-out of points
Creating a field map
Instant view on Google Maps
Counting the number of rows when working with wide-cut equipment
Connecting additional devices via Bluetooth
Working with soil density meter
Dividing of fields
Cutting plots inside (holes)
Field markup
Planning of center pivot irrigation systems
Determination of area
Determination of distances
Synchronization with Agroprofile

Accuracy of area measurement: 0,2%
Accuracy of positioning Smooth mode: 20-40 cm
Accuracy of positioning RTK mode: 1-3 cm

Support for programs and operating systems:

Operating system: Android version 9 or higher

Software: geometer SCOUT
Show the whole comment
Aplicación geómeter para medir el área del campo en su tableta/teléfono inteligente con un receptor GM SMART: este es el kit óptimo para un trabajo preciso con el área del campo (área de medición, distancias, waypoints). El receptor externo GM SMART se utiliza para mejorar la sensibilidad y calidad de la señal GPS/GNSS. Podrá medir de forma independiente y con alta precisión el área de campos de cualquier forma, medir distancias, crear mapas electrónicos, sacar en especie, medir, cortar áreas improductivas y muchas otras operaciones con el área.

El receptor GM SMART tiene 335 canales para trabajar con todos los sistemas de satélite disponibles: GPS, GLONASS, BEIDOU, QZSS, IRNSS, SBAS. Funciona a través de Bluetooth o USB (opcional).

El receptor GM SMART tiene empotrado el filtro DP de software, gracias a que es abastecida una alta exactitud de las coordenadas relativas en los trabajos de medida.

El receptor GM SMART GNSS puede operar en modo anti-aliasing (sobre una señal GNSS libre), o en modo RTK L1 (recibir correcciones de la estación base a través de Internet). La distancia desde la estación base cuando se trabaja con RTK de frecuencia única no debe exceder los 8 km.

El receptor GM SMART se puede desbloquear (opcional) antes de recibir señales de dos frecuencias L1/L2, lo que le permite usar este receptor desde un nivel de precisión básico hasta profesional. La distancia desde la estación base cuando se trabaja con RTK de doble frecuencia puede ser de 50 km.

Como monitor, puede usar su propia tableta o teléfono inteligente con Android, en el que se instalará el software con licencia Geometer SCOUT.

Funciones: 
Agrimensura
Medición de áreas pequeñas
Mediciones geodésicas
Crear un mapa de campo
Mostrar en Google Maps
Separación de campos
Marcado de campo
Planificación de sistemas de riego circular
Determinando el área
Determinación de distancias
Sincronización con Agroprofile

Precisión de la medición del área: 0,2%

Precisión de posicionamiento en modo anti-aliasing: 20-40 cm

Precisión de posicionamiento en modo RTK: 1-3 cm
Zestaw: aplikacja geometer z odbiornikiem GM SMART do pomiaru obszaru pola na tablecie/smartfonie - jest to optymalny zestaw do dokładnej pracy z obszarem pola (powierzchnia pomiarowa, odległości, ustawienie punktów) . Zewnętrzny odbiornik GM SMART służy do poprawy czułości i jakości sygnału satelitarnego. Będziesz mógł samodzielnie i z dużą dokładnością mierzyć powierzchnię pól o dowolnym kształcie, mierzyć odległości, tworzyć mapy elektroniczne, tyczenie punktów, dokonywać pomiarów, wycinać obszary nieproduktywne i wiele innych operacji.

Odbiornik GM SMART oparty jest na najnowszej, profesjonalnej płycie OEM. Posiada 335 kanałów do współpracy ze wszystkimi dostępnymi systemami satelitarnymi: GPS, GLONASS, BEIDOU, QZSS, IRNSS, SBAS. Działa na Bluetooth lub USB (opcjonalnie). Odbiornik GM SMART posiada wbudowany filtr DP, który zapewnia wysoką dokładność współrzędnych względnych podczas prac pomiarowych.

Odbiornik GM SMART GNSS może pracować w trybie wygładzania współrzędnych (na bezpłatnym sygnale satelitarnym) lub w trybie RTK L1 (odbierać poprawki z własnej stacji bazowej lub z poprawek sieciowych przez Internet). Odległość od stacji bazowej podczas pracy z jednoczęstotliwościowym RTK nie powinna przekraczać 8 km.

Odbiornik GM SMART można odblokować (opcjonalnie) do odebraniem dwuczęstotliwościowych sygnałów L1/L2, co pozwala na korzystanie z tego odbiornika od podstawowego poziomu dokładności do profesjonalnego. Odległość od stacji bazowej podczas pracy z dwuczęstotliwościowym RTK może wynosić 50 km.

Jako monitor możesz użyć własnego tabletu lub smartfona z systemem Android, na którym zostanie zainstalowane licencjonowane oprogramowanie geometer SCOUT. 

Do instalacji oprogramowania potrzebne będzie urządzenie o następujących minimalnych parametrach technicznych:

System operacyjny Android w wersji 9 i nowszych
Usługi Google Google Maps, Play Market
Ekran ukośny 5 cali lub więcej
RAM pamięć 2 Gb lub więcej
Bluetooth Tak
Wi-Fi Tak (jeśli potrzebujesz synchronizacji z Agroprofile)
Karta SIM Tak

MOŻLIWOŚCI:

Prace geodezyjne i kartograficzne
Współrzędne punktów na ziemi
Wyjście do punktu
Tworzenie mapy terenowej
Wyświetl pomiary w Mapach Google
Podłącz dodatkowe urządzenia przez Bluetooth
Praca z miernikiem gęstości gleby
Separacja pól
Działki tnące
Znaczniki pola
Wyznaczenie powierzchni pól
Wyznaczanie odległości
Synchronizacja z Agroprofile

Poziom dokładności pomiaru powierzchni: 0,2%
Dokładność pozycjonowania w trybie wygładzania: 20-40 cm
Dokładność pozycjonowania w trybie RTK: 1-3 cm

Wsparcie dla programów i systemów operacyjnych:
System operacyjny: Android wersja 9 i nowsze
Aplikacja: geometer SCOUT
Комплект: додаток geometer для вимірювання площі поля на ваш планшет/смарфон з приймачем GM SMART - це оптимальний комплект для точних робіт з площею поля (вимірювання площі, відстаней, виставлення точок). Зовнішній приймач GM SMART використовується для поліпшення чутливості і якості супутникового сигналу. Ви зможете самостійно і з високою точністю здійснювати вимірювання площі полів будь-якої форми, вимір відстаней, створення електронних карт, винесення в натуру, межування, вирізання непродуктивних ділянок та багато інших операцій з площею. 

Приймач GM SMART розроблений на основі новітньої OEM плати професійного рівня. Має 335 каналів для роботи з усіма доступними супутниковими системами: GPS, GLONASS, BEIDOU, QZSS, IRNSS, SBAS. Працює по Bluetooth або USB (опція).

Приймач GM SMART має вбудований програмний DP фільтр, завдяки якому забезпечується висока точність відносних координат при вимірювальних роботах.

GNSS приймач GM SMART може працювати в режимі згладжування координат (на безкоштовному супутниковому сигналі), або в режимі RTK L1 (приймати поправки від власної базової станції, або від мережевих поправок через Інтернет). Віддалення від базової станції при роботі з одночастотним RTK не повинно перевищувати 8 км.

Приймач GM SMART може бути розблокований (опція) до прийому двочастотних сигналів L1/L2, що дозволяє використовувати даний приймач з базового рівня точності до професійного. Віддаленість від базової станції під час роботи з двочастотним RTK може становити 50 км.

В якості монітора ви можете використати власний планшет або смартфон з ОС Android, на який буде встановлено ліцензійне програмне забезпечення geometer SCOUT. Дане програмне забезпечення включає технічну підтримку напряму від розробника. Окрім цього, програма регулярно вдосконалюється та оновлюється відповідно до потреб сучасних аграріїв. При необхідності ви зможете самостійно оновлювати вашу програму до останньої версії.

Для встановлення програмного забезпечення знадобиться пристрій з наступними мінімальними технічними параметрами:

Операційна система; Android, версія 9 і вище
Сервіси Google: обов'язково (Google Maps, Play Market)
Діагональ екрану: 5 дюймів і вище
Оперативна пам'ять: 2 Гб і вище
Bluetooth так
Wi-Fi: так (якщо потрібна синхронізація з Агропрофіль)
СІМ-карта: за бажанням, але обов'язково якщо потрібне RTK 

ФУНКЦІЇ

Межування
Вимірювання маленьких ділянок
Прив'язка точок до місцевості
Вихід на точку
Створення карти полів
Робота з кадастром
Моментальне відображення на картах Google
Підрахунок кількості гонів при роботі з широкозахватною технікою
Розділення полів
Вирізання ділянок
Розмітка поля
Планування систем кругового зрошення
Визначення площі
Визначення відстаней
Синхронізація з Агропрофіль

Рівень точності виміру площі: 0,2%
Точність позиціонування в режимі згладжування: 20-40 см
Точність позиціонування в режимі RTK: 1-3 см

Підтримка програм та операційних систем:
Операційна система: Android версія 9 та вище

Додаток: geometer SCOUT
Important
This offer is for guidance only. Please request more precise information from the seller.
Purchase tips
Safety tips
Selling machinery or vehicles?
You can do it with us!

Similar ads