New Geometer GM RTK Receiver with Android software for land measurement measuring tool

PDF
new Geometer GM RTK Receiver with Android software for land measurement measuring tool
new Geometer GM RTK Receiver with Android software for land measurement measuring tool
new Geometer GM RTK Receiver with Android software for land measurement measuring tool image 2
new Geometer GM RTK Receiver with Android software for land measurement measuring tool image 3
Interested in the ad?
1/3
PDF
$1,750
Net price
≈ €1,626
$2,100
Gross price
Contact the seller
Brand:  Geometer
Model:  GM RTK Receiver with Android software for land measurement
Type:  measuring tool
Location:  Ukraine Dnipro
Placed on:  May 17, 2024
Machineryline ID:  RM29532
Condition
Condition:  new
Warranty::  1 year

More details — New Geometer GM RTK Receiver with Android software for land measurement measuring tool

English
Surveyor kit: geometer application for stake-out, accurate area measurement, for your tablet/smartphone with GM RTK receiver is a kit for working with absolute coordinate accuracy (stake-out, area, distance, point setting). The GM RTK receiver is used to improve the sensitivity and quality of the satellite signal. You will be able to independently and with high accuracy measure the area of ​​fields of any shape, measure distances, create electronic maps, stake-out, survey, cut out unproductive areas and many other operations with the area.

GNSS receiver GM RTK is a new dual-frequency (L1, L2) 184-channel RTK receiver with an antenna that operates simultaneously with several satellite systems and accepts corrections in the RTCM 3.X.X format. This receiver is designed to work with any software.

The GM RTK receiver provides centimeter accuracy, has a highly sensitive geodetic level antenna that securely holds the signal even in urban conditions. Rover means that this device can be used as a portable receiver. The presence of two frequencies L1 and L2 provides a high level of accuracy and initialization time - the time required for the receiver to obtain a solution when operating in RTK mode. This will allow you to focus completely on your work, as you can always be sure of the reliability of your equipment.

The receiver has 2 indicators that show connected power and RTK statuses:

Red - Power LED
Blue flashes - RTK FLOAT status
Blue is constantly on - RTK FIXED status

GNSS Receiver GM RTK is a professional geodetic instrument with an ideal combination of reliability and cost. This receiver is convenient in that it operates from 5V, which makes it possible to power it from any external battery or GeoMeter Power Station.

With the GM RTK receiver, you can obtain high-precision coordinates through a Bluetooth wireless connection.

As a monitor, you can use your tablet or smartphone with Android OS, on which geometer SCOUT licensed software will be installed. This software includes technical support directly from the developer. In addition, the program is regularly improved and updated in accordance with the needs of modern farmers. If necessary, you can update your program to the latest version yourself. 

To install the software you will need a device with the following minimal technical parameters:

Operating system Android, version 9 and above
Google Mobile Services (GMS) necessarily (Google Maps, Play Market)
Display 5 inches or bigger
RAM 2 Gb and more
Bluetooth yes
Wi-Fi yes
SIM-Card yes 

FEATURES:

Surveying
Measurement of small areas
Stake-out of points
Creating a field map
Instant view on Google Maps
Counting the number of rows when working with wide-cut equipment
Connecting additional devices via Bluetooth
Working with soil density meter
Dividing of fields
Cutting plots inside (holes)
Field markup
Planning of center pivot irrigation systems
Determination of area
Determination of distances
Synchronization with Agroprofile

Accuracy of area measurement: 0,2%
Accuracy of positioning RTK mode: 1-3 cm

Support for programs and operating systems:
Operating system: Android version 9 or higher

Software: geometer SCOUT
Show the whole comment
Aplicación geometer: levantamientos geodésicos, medición de áreas y muchos otros trabajos. Para instalar en su tablet/smartphone con receptor GM RTK, es un conjunto para trabajar con absoluta precisión de trabajos (medición del área, distancias, waypoints). El receptor externo GM RTK se utiliza para mejorar la sensibilidad y la calidad de la señal del satélite. Podrá medir de forma independiente y con alta precisión el área de campos de cualquier forma, medir distancias, crear mapas electrónicos, mediciones geodésicas, topografía, corte de áreas improductivas y muchas otras operaciones con el área.

Receptor GM RTK de 184 canales de doble frecuencia (L1, L2) que funciona simultáneamente con varios sistemas de satélite y recibe correcciones en formato RTCM 3.X.X. Este receptor está diseñado para funcionar con cualquier software.

El receptor GM RTK brinda precisión centimétrica, tiene una antena geodésica de alta sensibilidad que retiene la señal de manera confiable incluso en condiciones urbanas. La presencia de dos frecuencias L1 y L2 proporciona un alto nivel de precisión y tiempo de inicialización, el tiempo requerido por el receptor para obtener una solución cuando trabaja en modo RTK. Esto le permitirá concentrarse completamente en su trabajo, ya que siempre podrá confiar en la confiabilidad del equipo.

El receptor tiene 2 indicadores que muestran la alimentación conectada y los estados RTK:

Rojo - LED de alimentación
Destellos azules: estado RTK FLOAT
Azul constantemente encendido: estado RTK FIXED

El receptor GNSS de doble frecuencia GM RTK L1/L2 es un instrumento geodésico profesional con una combinación ideal de confiabilidad y costo. Este receptor es conveniente porque funciona con 5V, lo que hace posible alimentarlo desde cualquier batería externa o GeoMeter Power Station.

Con el receptor GM RTK, puede obtener coordenadas de alta precisión a través de una conexión inalámbrica Bluetooth.

GM RTK L1+L2 es una excelente solución en cuanto a precio/calidad, que cuenta con una antena de alto rendimiento para la recepción de satélites GPS, GLONASS, COMPASS, BeiDou, GALILEO. La fijación rápida con un tiempo de inicialización bajo, el más alto grado de confiabilidad y estabilidad hacen del receptor GM RTK GNSS un dispositivo portátil universal para muchas aplicaciones donde se requiere precisión RTK. El receptor tiene un tamaño compacto y un peso ligero.

Como monitor, puede usar su propia tableta o teléfono inteligente con Android, en el que se instalará el software con licencia Geometer SCOUT

Funciones: 
Agrimensura
Medición de áreas pequeñas
Mediciones geodésicas
Crear un mapa de campo
Mostrar en Google Maps
Separación de campos
Marcado de campo
Planificación de sistemas de riego circular
Determinando el área
Determinación de distancias
Sincronización con Agroprofile
Zestaw: aplikacja "geometer" z odbiornikiem GM RTK do prac geodezyjnych, najdokładniejszy pomiar powierzchni, na tablet/smartfon - jest to zestaw do pracy z absolutną dokładnością (tyczenie, pomiar powierzchni, odległości, praca z punktami). Zewnętrzny odbiornik GM RTK służy do poprawy czułości i jakości sygnału satelitarnego. Będziesz mógł samodzielnie i z dużą dokładnością mierzyć powierzchnię pól, mierzyć odległości, tworzyć mapy elektroniczne, dokonywać pomiarów, wycinać obszary nieproduktywne i wiele innych operacji.

Odbiornik GM RTK to nowy dwuczęstotliwościowy (L1, L2) 184 kanałowy odbiornik RTK, który pracuje jednocześnie z kilkoma systemami satelitarnymi i akceptuje poprawki w formacie RTCM 3.X.X. Ten odbiornik jest przeznaczony do współpracy z dowolnym oprogramowaniem.

Odbiornik GM RTK zapewnia centymetrową dokładność, posiada bardzo czułą antenę geodezyjną, która niezawodnie utrzymuje sygnał nawet w warunkach miejskich. Obecność dwóch częstotliwości L1 i L2 zapewnia wysoki poziom dokładności i czasu inicjalizacji - czas potrzebny odbiornikowi na uzyskanie rozwiązania podczas pracy w trybie RTK. Dzięki temu możesz całkowicie skupić się na swojej pracy, ponieważ zawsze możesz być pewien niezawodności sprzętu.

Odbiornik GM RTK posiada 2 wskaźniki, które wyświetlają podłączenia zasilania i stany RTK:

Czerwony - wskaźnik zasilania
Miga na niebiesko - stan RTK FLOAT
Niebieski świeci w sposób ciągły - stan RTK FIXED

GNSS Odbiornik GM RTK to profesjonalne narzędzie geodezyjne, które stanowi doskonałe połączenie niezawodności i kosztów. Ten odbiornik jest wygodny, ponieważ działa od 5V, co pozwala na zasilanie go z dowolnej zewnętrznej baterii 5V lub GeoMeter Power Station.

Jako monitor możesz użyć własnego tabletu lub smartfona z systemem Android, na którym zostanie zainstalowane licencjonowane oprogramowanie geometer SCOUT. 

Do instalacji oprogramowania potrzebne będzie urządzenie o następujących minimalnych parametrach technicznych:

System operacyjny Android w wersji 9 i nowszych
Usługi Google Google Maps, Play Market
Ekran ukośny 5 cali lub więcej
RAM pamięć 2 Gb lub więcej
Bluetooth Tak
Wi-Fi Tak (jeśli potrzebujesz synchronizacji z Agroprofile)
Karta SIM Tak

MOŻLIWOŚCI:

Prace geodezyjne i kartograficzne
Współrzędne punktów na ziemi
Wyjście do punktu
Tworzenie mapy terenowej
Wyświetl pomiary w Mapach Google
Podłącz dodatkowe urządzenia przez Bluetooth
Praca z miernikiem gęstości gleby
Separacja pól
Działki tnące
Znaczniki pola
Wyznaczenie powierzchni pól
Wyznaczanie odległości
Synchronizacja z Agroprofile

Poziom dokładności pomiaru powierzchni: 0,2%
Dokładność pozycjonowania w trybie RTK: 1-3 cm

Wsparcie dla programów i systemów operacyjnych:
System operacyjny: Android wersja 9 i nowsze

Aplikacja: geometer SCOUT
Комплект: додаток geometer для винесення в натуру, найточнішого виміру площі, для вашого планшету/смарфону з приймачем GM RTK - це комплект для роботи з абсолютною точністю робіт (винесення, вимірювання площі, відстаней, виставлення точок). Зовнішній приймач GM RTK використовується для поліпшення чутливості і якості супутникового сигналу. Ви зможете самостійно і з високою точністю здійснювати вимірювання площі полів будь-якої форми, вимір відстаней, створення електронних карт, винесення в натуру, межування, вирізання непродуктивних ділянок та багато інших операцій з площею. 

Приймач GM RTK - це новий двочастотний (L1, L2) 184-канальний RTK приймач з антеною, який працює одночасно з декількома супутниковими системами і приймає поправки в форматі RTCM 3.X.X. Даний приймач розрахований на роботу з будь-яким програмним забезпеченням.

Приймач GM RTK забезпечує отримання сантиметрової точності, має високочутливу антену геодезичного рівня, яка надійно утримує сигнал навіть в міських умовах. Наявність двох частот L1 і L2 забезпечує високий рівень точності і часу ініціалізації - часу, необхідного приймачу для отримання рішення при роботі в режимі RTK. Це дозволить вам повністю зосередитися на роботі, оскільки ви завжди зможете бути впевнені в надійності обладнання.

Приймач має 2 індикатора, які відображають підключене живлення і статуси RTK:

Червоний - індикатор живлення
Синій моргає - статус RTK FLOAT
Синій горить постійно - статус RTK FIXED

GNSS Приймач GM RTK - це професійний геодезичний інструмент з ідеальним поєднанням надійності та вартості. Даний приймач зручний тим, що працює від 5В, що дає можливість живити його від будь-якого зовнішнього акумулятора на 5В або ГеоМетр Power Station.

З приймачем GM RTK ви можете отримувати високоточні координати за допомогою бездротової технології Bluetooth.

В якості монітора ви можете використати власний планшет або смартфон з ОС Android, на який буде встановлено ліцензійне програмне забезпечення geometer SCOUT. Дане програмне забезпечення включає технічну підтримку напряму від розробника. Окрім цього, програма регулярно вдосконалюється та оновлюється відповідно до потреб сучасних аграріїв. При необхідності ви зможете самостійно оновлювати вашу програму до останньої версії.

Для встановлення програмного забезпечення знадобиться пристрій з наступними мінімальними технічними параметрами:

Операційна система: Android, версія 9 і вище
Сервіси Google: обов'язково (Google Maps, Play Market)
Діагональ екрану: 5 дюймів і вище
Оперативна пам'ять: 2 Гб і вище
Bluetooth: так
Wi-Fi: так (якщо потрібна синхронізація з Агропрофіль)
СІМ-карта: так

ФУНКЦІЇ

Межування
Вимірювання маленьких ділянок
Прив'язка точок до місцевості
Вихід на точку
Створення карти полів
Робота з кадастром
Моментальне відображення на картах Google
Підрахунок кількості гонів при роботі з широкозахватною технікою
Розділення полів
Вирізання ділянок
Розмітка поля
Планування систем кругового зрошення
Визначення площі
Визначення відстаней
Синхронізація з Агропрофіль

Рівень точності виміру площі: 0,2%
Точність позиціонування в режимі RTK: 1-3 см

Підтримка програм та операційних систем:
Операційна система: Android версія 9 та вище

Додаток: geometer SCOUT
Important
This offer is for guidance only. Please request more precise information from the seller.
Purchase tips
Safety tips
Selling machinery or vehicles?
You can do it with us!

Similar ads