New Geometer GM RTK KIT with SurPAD 4.2 software for surveying measuring tool

PDF
new Geometer GM RTK KIT with SurPAD 4.2 software for surveying measuring tool
new Geometer GM RTK KIT with SurPAD 4.2 software for surveying measuring tool
new Geometer GM RTK KIT with SurPAD 4.2 software for surveying measuring tool image 2
new Geometer GM RTK KIT with SurPAD 4.2 software for surveying measuring tool image 3
new Geometer GM RTK KIT with SurPAD 4.2 software for surveying measuring tool image 4
Interested in the ad?
1/4
PDF
$1,830
Net price
≈ €1,686
$2,196
Gross price
Contact the seller
Brand:  Geometer
Model:  GM RTK KIT with SurPAD 4.2 software for surveying
Type:  measuring tool
Location:  Ukraine Dnipro
Placed on:  May 17, 2024
Machineryline ID:  YL29532
Condition
Condition:  new
Warranty::  1 year

More details — New Geometer GM RTK KIT with SurPAD 4.2 software for surveying measuring tool

English
A topographic kit with a professional application SurPAD for survey: staking out land plots, measuring the area and many other works. To be installed on your tablet/smartphone with a GM RTK receiver, it is a kit for working with absolute accuracy of work (exiting, measuring area, distances, setting points). You will be able to independently and with high accuracy measure the area of fields of any shape, measure distances, create electronic maps, stake out, cut unproductive areas and many other operations with the area.

The GM RTK receiver is a dual-frequency (L1, L2) 184-channel RTK receiver with antenna that works simultaneously with GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU satellite systems and receives corrections in the RTCM format. This receiver is designed to work with any software via Bluetooth connection.

The GM RTK receiver provides centimeter accuracy, has a highly sensitive geodetic-level antenna that reliably maintains the signal even in urban conditions. The presence of two frequencies L1 and L2 provides a high level of accuracy and initialization time - the time required for the receiver to obtain a decision when operating in RTK mode. This will allow you to fully concentrate on work, as you can always be sure of the reliability of the equipment.

The receiver has 2 indicators that display connected power and RTK statuses:

Red - power indicator
Blue flashing - RTK FLOAT status
Blue lights up constantly - RTK FIXED status

The GM RTK receiver is a professional surveying instrument with the perfect combination of reliability and value. This receiver is convenient because it works from 5V, which makes it possible to power it from any external 5V battery or GeoMeter Power Station.

As a monitor, you can use your own tablet or smartphone with Android OS, on which SurPAD license software will be installed.

SurPAD software for Android is a solution that will allow you to perform professional geodetic services, perform work with points, static surveying, moving points, supports the Stop & Go function, has a road module, a CAD module, power lines and many other functions. For correct operation, use the complete set with RTK receivers.

The SurPAD application allows you to configure the coordinate system, perform point surveying in RTK mode, take it to nature and work with the received data.

SurPAD works with English, Portuguese, Polish, Spanish, Turkish, Russian, Italian, Hungarian, Swedish, Serbian, French, Bulgarian, Czech.

Learn more about SurPad: show contacts
Learn more about GM RTK: show contacts
Un kit topográfico con aplicación profesional SurPAD para levantamiento: replanteo de terrenos, medición de terrenos y muchos otros trabajos. Para ser instalado en su tableta/smartphone con receptor GM RTK, es un kit para trabajar con absoluta precisión de trabajo (salida, área de medición, distancias, puntos de ajuste). Podrás medir de forma independiente y con gran precisión el área de campos de cualquier forma, medir distancias, crear mapas electrónicos, replantear, cortar áreas improductivas y muchas otras operaciones con el área.

El receptor GM RTK es un receptor RTK de 184 canales de doble frecuencia (L1, L2) con antena que funciona simultáneamente con sistemas de satélite GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU y recibe correcciones en formato RTCM. Este receptor está diseñado para funcionar con cualquier software mediante conexión Bluetooth.

El receptor GM RTK brinda precisión centimétrica, tiene una antena de nivel geodésico altamente sensible que mantiene la señal de manera confiable incluso en condiciones urbanas. La presencia de dos frecuencias L1 y L2 proporciona un alto nivel de precisión y tiempo de inicialización, el tiempo requerido para que el receptor obtenga una decisión cuando opera en modo RTK. Esto le permitirá concentrarse completamente en el trabajo, ya que siempre puede estar seguro de la confiabilidad del equipo.

El receptor tiene 2 indicadores que muestran la alimentación conectada y los estados RTK:

Rojo - indicador de encendido
Parpadeo azul: estado RTK FLOAT
El azul se ilumina constantemente: estado RTK FIJO

El receptor GM RTK es un instrumento topográfico profesional con la combinación perfecta de confiabilidad y valor. Este receptor es conveniente porque funciona con 5V, lo que hace posible alimentarlo con cualquier batería externa de 5V o GeoMeter Power Station.

Como monitor, puede usar su propia tableta o teléfono inteligente con sistema operativo Android, en el que se instalará el software de licencia SurPAD.

El software SurPAD para Android es una solución que le permitirá realizar servicios geodésicos profesionales, realizar trabajos con puntos, levantamientos estáticos, mover puntos, soporta la función Stop & Go, tiene un módulo vial, un módulo CAD, líneas eléctricas y muchas otras funciones . Para un correcto funcionamiento, utilice el conjunto completo con receptores RTK.

La aplicación SurPAD le permite configurar el sistema de coordenadas, realizar levantamientos de puntos en modo RTK, llevarlo a la naturaleza y trabajar con los datos recibidos.

SurPAD funciona con inglés, portugués, polaco, español, turco, ruso, italiano, húngaro, sueco, serbio, francés, búlgaro, checo.

Obtenga más información sobre SurPad: show contacts
Obtenga más información sobre GM RTK: show contacts
Zestaw topograficzny z profesjonalną aplikacją SurPAD do pomiarów: tyczenia działek, mierzenia terenu i wielu innych prac. Do zainstalowania na tablecie/smartfonie z odbiornikiem GM RTK, jest to zestaw do pracy z absolutną dokładnością pracy (wyjścia, mierzenie terenu, odległości, ustawianie punktów). Będziesz mógł samodzielnie iz dużą dokładnością mierzyć powierzchnię pól o dowolnym kształcie, mierzyć odległości, tworzyć mapy elektroniczne, tyczyć, wycinać obszary nieproduktywne i wiele innych operacji z tym obszarem.

Odbiornik GM RTK to dwuczęstotliwościowy (L1, L2) 184-kanałowy odbiornik RTK z anteną, który współpracuje jednocześnie z systemami satelitarnymi GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU i odbiera poprawki w formacie RTCM. Ten odbiornik jest przeznaczony do współpracy z dowolnym oprogramowaniem poprzez połączenie Bluetooth.

Odbiornik GM RTK zapewnia centymetrową dokładność, posiada bardzo czułą antenę geodezyjną, która niezawodnie utrzymuje sygnał nawet w warunkach miejskich. Obecność dwóch częstotliwości L1 i L2 zapewnia wysoki poziom dokładności i czasu inicjalizacji - czasu potrzebnego odbiornikowi na uzyskanie decyzji podczas pracy w trybie RTK. Pozwoli Ci to w pełni skoncentrować się na pracy, ponieważ zawsze możesz być pewien niezawodności sprzętu.

Odbiornik posiada 2 wskaźniki, które wyświetlają podłączone zasilanie oraz stany RTK:

Czerwony - wskaźnik zasilania
Miga na niebiesko — status RTK FLOAT
Niebieski świeci ciągle - stan RTK FIXED

Odbiornik GM RTK to profesjonalny instrument geodezyjny, który stanowi idealne połączenie niezawodności i wartości. Odbiornik ten jest wygodny, ponieważ działa od 5V, co daje możliwość zasilania go z dowolnej zewnętrznej baterii 5V lub GeoMeter Power Station.

Jako monitora możesz użyć własnego tabletu lub smartfona z systemem operacyjnym Android, na którym zostanie zainstalowane oprogramowanie na licencji SurPAD.

Oprogramowanie SurPAD na Androida to rozwiązanie, które pozwoli Ci wykonywać profesjonalne usługi geodezyjne, wykonywać prace z punktami, pomiarami statycznymi, ruchomymi punktami, obsługuje funkcję Stop&Go, posiada moduł drogowy, moduł CAD, linie energetyczne i wiele innych funkcji . Do poprawnej pracy należy używać kompletu z odbiornikami RTK.

Aplikacja SurPAD pozwala skonfigurować układ współrzędnych, wykonać pomiary punktowe w trybie RTK, zabrać je na łono natury i pracować z otrzymanymi danymi.

SurPAD współpracuje z angielskim, portugalskim, polskim, hiszpańskim, tureckim, rosyjskim, włoskim, węgierskim, szwedzkim, serbskim, francuskim, bułgarskim, czeskim.

Dowiedz się więcej o SurPadzie: show contacts
Dowiedz się więcej o GM RTK: show contacts
Топографічний комплект з професійним додатком SurPAD для геодезії: винесення земельних участків в натуру, виміру площі та багато інших робіт. Для встановлення на ваш планшет/смартфон з приймачем GM RTK - це комплект для роботи з абсолютною точністю робіт (винесення, вимірювання площі, відстаней, виставлення точок). Зовнішній приймач GM RTK використовується для поліпшення чутливості і якості супутникового сигналу. Ви зможете самостійно і з високою точністю здійснювати вимірювання площі полів будь-якої форми, вимір відстаней, створення електронних карт, винесення в натуру, межування, вирізання непродуктивних ділянок та багато інших операцій з площею. 

Приймач GM RTK - це новий двочастотний (L1, L2) 184-канальний RTK приймач з антеною, який працює одночасно з декількома супутниковими системами і приймає поправки в форматі RTCM 3.X.X. Даний приймач розрахований на роботу з будь-яким програмним забезпеченням.

Приймач GM RTK забезпечує отримання сантиметрової точності, має високочутливу антену геодезичного рівня, яка надійно утримує сигнал навіть в міських умовах. Наявність двох частот L1 і L2 забезпечує високий рівень точності і часу ініціалізації - часу, необхідного приймачу для отримання рішення при роботі в режимі RTK. Це дозволить вам повністю зосередитися на роботі, оскільки ви завжди зможете бути впевнені в надійності обладнання.

Приймач має 2 індикатора, які відображають підключене живлення і статуси RTK:

Червоний - індикатор живлення
Синій моргає - статус RTK FLOAT
Синій горить постійно - статус RTK FIXED

GNSS Приймач GM RTK - це професійний геодезичний інструмент з ідеальним поєднанням надійності та вартості. Даний приймач зручний тим, що працює від 5В, що дає можливість живити його від будь-якого зовнішнього акумулятора на 5В або ГеоМетр Power Station.

З приймачем GM RTK ви можете отримувати високоточні координати за допомогою бездротової технології Bluetooth.

В якості монітора ви можете використати власний планшет або смартфон з ОС Android, на який буде встановлено ліцензійне програмне забезпечення SurPAD. 

Програмне забезпечення SurPAD для Андроїд - бюджетне рішення, яке дозволить вам здійснювати професійні геодезичні послуги, виконувати роботи з точками, зйомку в статиці, винос точок, підтримує функцію Stop & Go, має дорожній модуль, модуль CAD, ЛЕП і багато інших функцій. Для коректної роботи використовуйте комплектацію з приймачами RTK.

SurPAD - програмне забезпечення на Android для налаштування GNSS приймачів і виконання польових робіт в режимі RTK. Додаток SurPAD дозволяє налаштувати систему координат, виконувати зйомку точок в режимі RTK, винос в натуру і працювати з отриманими даними.

SurPAD працює з англійською, португальською, польською, іспанською, турецькою, російською, італійською, маг'ярською, шведською, сербською, французькою, болгарською, чеською мовами.
Important
This offer is for guidance only. Please request more precise information from the seller.
Purchase tips
Safety tips
Selling machinery or vehicles?
You can do it with us!

Similar ads