New Geometer Dual-frequency GNSS measuring tool

PDF
new Geometer Dual-frequency GNSS  measuring tool
new Geometer Dual-frequency GNSS  measuring tool
new Geometer Dual-frequency GNSS  measuring tool image 2
new Geometer Dual-frequency GNSS  measuring tool image 3
new Geometer Dual-frequency GNSS  measuring tool image 4
new Geometer Dual-frequency GNSS  measuring tool image 5
new Geometer Dual-frequency GNSS  measuring tool image 6
new Geometer Dual-frequency GNSS  measuring tool image 7
Interested in the ad?
1/7
PDF
$2,350
Net price
≈ €2,183
$2,820
Gross price
Contact the seller
Brand:  Geometer
Model:  Dual-frequency GNSS
Type:  measuring tool
Location:  Ukraine Dnipro
Placed on:  May 17, 2024
Machineryline ID:  MG29518
Condition
Condition:  new
Warranty::  1 year

More details — New Geometer Dual-frequency GNSS measuring tool

English
Special kit for positioning with centimeter accuracy and obtaining high-precision coordinates. The kit consists of a rugged smartphone that is used as a controller with the installed mobile application for geodetic work SurvX, or geometer SCOUT and an external dual-frequency GM RTK receiver. The kit comes in a sealed shockproof box. Communication with the controller is carried out via a wireless Bluetooth connection. Such a kit will be useful for those types of work where high accuracy is important.

The smartphone has a body protected according to the industrial standard IP68 and according to the military standard MIL-STD-810G. Completely sealed device manufactured using the latest technology. The metal body is covered with an industrial rubber layer that softens the impact of the device when it falls. Tempered glass Gorilla Glass 3 generation with "inherent damage resistance" technology.

EQUIPMENT:

Rugged smartphone, memory: 6/128 Gb;
Software SurvX or geometer;
GNSS receiver GM RTK;
Power cable, 4m
Survey pole
Case for storage and transportation
Pole mount for smartphone
Battery geometer Power Station 3400
Mount for battery geometer Power Station 3400

Industries of use for the GeoMeter SCOUT GM RTK dual-frequency GNSS kit:

Surveying
Cadastral work
Construction support
Machine control systems in construction
Forestry
Landscaping
Utilities
Precision farming

The main advantages of the two-frequency GNSS set GeoMeter SCOUT GM RTK:

Centimeter measurement accuracy;
High level of initialization time due to the presence of two frequencies - the time required by the receiver to obtain a solution when working in RTK mode;
Flexible configuration for any GNSS RTK network;
Carrying out stake-out using the GM RTK Dual-Frequency GNSS receiver is much easier than with the help of a total station: measurements can be made alone;
GNSS receiver GM RTK works from 5V that gives the chance to power it from any external 5V battery or the Geometer Power Station;
The perfect combination of reliability and cost.

RTK METHOD

The essence of the GNSS RTK method is to receive a satellite signal simultaneously by a mobile rover at a point and by a base station at a known static point. The base captures the difference between the computed and actual data and sends the RTK correction to the rover. The GM RTK kit provides flexible adjustment of corrections from any available network broadcasting corrections via the RTCM protocol. Geometer company offers an effective solution - connecting GNSS RTK receivers to an RTK signal from a network of base stations. You can subscribe to RTK (receiving RTK corrections to the receiver) for a different period: a month, three months, half a year or a year. Dual-frequency GNSS receiver GM RTK allows real-time geodetic measurements.
Un conjunto especial de equipos RTK para posicionamiento de alta precisión y obtención de una precisión de coordenadas absoluta. El conjunto consta de un receptor GNSS de dos frecuencias GM RTK, software para trabajos geodésicos (Android) y accesorios. El conjunto de equipos se suministra en un estuche resistente para su almacenamiento y transporte.

Puede instalar el programa en su teléfono inteligente o tableta y conectar el receptor RTK a través de Bluetooth para obtener una precisión centimétrica.

Kit de suministros:
Receptor GNSS GM RTK L1/L2;
Software SurPAD, o geómeter;
Cable para el receptor GM RTK
Estuche para almacenamiento y transporte
Central eléctrica de batería Geometer 3400
Soporte para GeoMeter Power Station 3400

Áreas de uso del receptor GNSS de doble frecuencia GeoMeter SCOUT GM RTK:

Mediciones geodésicas
Apoyo a la construcción
Gestión de maquinaria de construcción.
Silvicultura
Paisajismo
Utilidades
Agricultura de precisión

Las principales ventajas del receptor GNSS de doble frecuencia GeoMeter SCOUT GM RTK:

Precisión de medición centimétrica;
Rápido tiempo de inicialización debido a la presencia de dos frecuencias, es decir, el tiempo requerido por el receptor para obtener una solución cuando se trabaja en modo RTK;
Capacidad de conectarse a cualquier red GNSS RTK;
Las mediciones geodésicas con el receptor GNSS de doble frecuencia RTK de GM son mucho más fáciles que con una estación total: las mediciones se pueden realizar solo;
GNSS El receptor GM RTK trabaja de 5 Voltios que da la posibilidad de alimentarlo de cualquier acumulador exterior en 5V o la Geometer Power Station;
La combinación perfecta de fiabilidad y coste.

MÉTODO RTK

La esencia del método GNSS RTK es recibir una señal de satélite simultáneamente con un receptor móvil (Rover) en un punto y una estación base en un punto estático conocido. La base de datos registra la diferencia entre los datos calculados y reales y transmite la corrección RTK a Rover. El kit GM RTK está diseñado para recibir correcciones de cualquier red disponible que transmita correcciones bajo el protocolo RTCM. El receptor GNSS de doble frecuencia GM RTK permite realizar mediciones geodésicas en tiempo real.

INCREMENTANDO LA PRODUCTIVIDAD
Es recomendable comprar un kit GNSS RTK de doble frecuencia para aumentar significativamente tu productividad: con la ayuda de un equipo satelital podrás realizar muchas más mediciones por tu cuenta que las que harías con un compañero con la ayuda de un equipo óptico.
Specjalny zestaw do pozycjonowania z centymetrową dokładnością i uzyskiwania bardzo precyzyjnych współrzędnych. Zestaw składa się z odpornego na wstrząsy smartfona, który pełni rolę kontrolera z zainstalowaną aplikacją mobilną do pomiarów SurvX/SurPAD lub "geometer SCOUT" oraz zewnętrznego dwuczęstotliwościowego odbiornika GM RTK. Komunikacja ze sterownikiem odbywa się za pośrednictwem połączenia bezprzewodowego Bluetooth. Zestaw ten przyda się do prac, w których ważna jest bezwzględna dokładność współrzędnych. Zestaw dostarczany jest w szczelnej, odpornej na wstrząsy walizce.

KOMPLETNY ZESTAW:

Odporny na wstrząsy smartfon, pamięć: 6/128 GB;
Oprogramowanie SurvX/SurPAD, lub geometer;
Odbiornik GNSS GM RTK;
Kabel do odbiornika GM RTK, 4 m
Tyczka geodezyjna
Walizca do przechowywania i transportu
Metalowy uchwyt do smartfona
Bateria Geometer Power Station 3400
Uchwyt do GeoMeter Power Station 3400

Obszary zastosowania dwuczęstotliwościowego zestawu GNSS GeoMeter SCOUT GM RTK:

Prace geodezyjne i kartograficzne
Geodezja w budownictwie
Zarządzanie maszynami budowlanymi
Leśnictwo
Architektura krajobrazu
Cyfrowy rozwój infrastruktury i przemysłu
Rolnictwo precyzyjne

Główne zalety dwuczęstotliwościowego zestawu GNSS GeoMeter SCOUT GM RTK:

Dokładność pomiaru w centymetrach;
Szybki czas inicjalizacji ze względu na obecność dwóch częstotliwości - czyli czas potrzebny odbiornikowi na uzyskanie rozwiązania podczas pracy w trybie RTK;
Elastyczna konfiguracja z dowolnej sieci poprawek GNSS RTK;
Praca geodezyjna przy użyciu odbiornika GNSS o podwójnej częstotliwości GM RTK jest znacznie łatwiejsza niż przy użyciu tachimetru: pomiary można wykonywać samodzielnie;
GNSS Odbiornik GM RTK działa z napięciem 5 V z dowolnego power banku;
Idealne połączenie niezawodności i ceny.

METODA RTK

Istotą metody GNSS RTK jest jednoczesne odbieranie sygnału satelitarnego przez odbiornik mobilny (Rover) w punkcie i stację bazową w znanym punkcie statycznym. Stacja bazowa przechwytuje różnicę między danymi obliczonymi a rzeczywistymi i przesyła poprawkę RTK do odbiornika ruchomego (Rover). Zestaw GM RTK zapewnia elastyczną konfigurację poprawek z dowolnej dostępnej sieci, która rozgłasza poprawki za pośrednictwem protokołu RTCM. GeoMeter oferuje wydajne rozwiązanie - podłączenie odbiorników GNSS RTK do sygnału RTK z sieci stacji bazowej. Możesz subskrybować RTK (odbieranie poprawek RTK na odbiornik) na różne okresy: jeden miesiąc, trzy miesiące, sześć miesięcy lub rok. Dwuczęstotliwościowy odbiornik GNSS GM RTK umożliwia pomiary geodezyjne w czasie rzeczywistym.
Спеціальний комплект для позиціювання з сантиметровою точністю та отримання високоточних координат. Комплект складається із захищеного смартфона, який використовується в якості контролера із встановленим мобільним додатком для проведення геодезичних робіт SurvX, або geometer SCOUT і зовнішнього двохчастотного приймача GM RTK. Зв'язок з контролером здійснюється за допомогою бездротового Bluetooth з'єднання. Такий комплект буде корисним для тих видів робіт, де важлива висока точність.

Захищений смартфон GNSS комплекту GM RTK має захищений корпус за промисловим стандартом IP68 і за військовим стандартом MIL-STD-810G. Повністю герметичний прилад виготовлений за новітніми технологіями. Металевий корпус покритий промисловим гумовим шаром, який пом'якшує удари приладу при падіннях. Загартоване скло Gorilla Glass 3 покоління з технологією «вродженого опору пошкоджень». Комплект поставляється в герметичній протиударній валізі.

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

Захищений смартфон, пам'ять: 6/128 Гб;
Програмне забезпечення SurvX, або geometer;
GNSS приймач GM RTK;
Кабель живлення для приймача GM RTK, 4м
Геодезична віха
Кейс для зберігання та транспортування
Кріплення на триногу для смартфона металеве
Акумулятор Геометр Power Station 3400
Кріплення для ГеоМетр Power Station 3400

Сфери використання двохчастотного GNSS комплекту ГеоМетр SCOUT GM RTK:

Геодезичні дослідження
Кадастрові роботи
Супровід будівництва
Управління будівельними машинами
Лісове господарство
Ландшафтний дизайн
Комунальне господарство
Точне землеробство

Головні переваги двохчастотного GNSS комплекта ГеоМетр SCOUT GM RTK:

Сантиметрова точність вимірювань;
Високий рівень часу ініціалізації завдяки наявності двох частот - тобто часу, необхідного приймачу для отримання рішення при роботі в режимі RTK;
Гнучке налаштування від будь-якої мережі GNSS RTK поправок;
Здійснення виносу в натуру з використанням Двохчастотного GNSS приймача GM RTK відбувається значно простіше, ніж за допомогою тахеометра: вимірювання можна проводити наодинці;
GNSS Приймач GM RTK працює від 5 Вольт, що дає можливість живити його від будь-якого зовнішнього акумулятора на 5В або ГеоМетр Power Station;
Ідеальне поєднання надійності та вартості.

МЕТОД RTK

Суть GNSS RTK методу полягає в прийомі супутникового сигналу одночасно рухомим ровером в точці, і базовою станцією в відомій статичній точці. База фіксує різницю в обчислених і фактичних даних і передає RTK поправку на ровер. Для комплекту GM RTK передбачене гнучке налаштування поправок від будь-якої доступної мережі, яка транслює поправки за протоколом RTCM. Компанія ГеоМетр пропонує ефективне рішення - підключення GNSS RTK приймачів до сигналу RTK від мережі базових станцій. Ви можете оформити підписку RTK (прийом RTK поправок на приймач) на різний період: на місяць, три місяці, півроку або рік. Двохчастотний GNSS приймач GM RTK дозволяє проводити геодезичні вимірювання в режимі реального часу.
Important
This offer is for guidance only. Please request more precise information from the seller.
Purchase tips
Safety tips
Selling machinery or vehicles?
You can do it with us!

Similar ads