New Elkon Mobilny Węzeł Betoniarski Mix Master-30 - Wytwórnia Stabilizacji concrete plant

PDF
new Elkon Mobilny Węzeł Betoniarski Mix Master-30 - Wytwórnia Stabilizacji concrete plant
new Elkon Mobilny Węzeł Betoniarski Mix Master-30 - Wytwórnia Stabilizacji concrete plant
new Elkon Mobilny Węzeł Betoniarski Mix Master-30 - Wytwórnia Stabilizacji concrete plant image 2
new Elkon Mobilny Węzeł Betoniarski Mix Master-30 - Wytwórnia Stabilizacji concrete plant image 3
new Elkon Mobilny Węzeł Betoniarski Mix Master-30 - Wytwórnia Stabilizacji concrete plant image 4
new Elkon Mobilny Węzeł Betoniarski Mix Master-30 - Wytwórnia Stabilizacji concrete plant image 5
new Elkon Mobilny Węzeł Betoniarski Mix Master-30 - Wytwórnia Stabilizacji concrete plant image 6
new Elkon Mobilny Węzeł Betoniarski Mix Master-30 - Wytwórnia Stabilizacji concrete plant image 7
new Elkon Mobilny Węzeł Betoniarski Mix Master-30 - Wytwórnia Stabilizacji concrete plant image 8
new Elkon Mobilny Węzeł Betoniarski Mix Master-30 - Wytwórnia Stabilizacji concrete plant image 9
new Elkon Mobilny Węzeł Betoniarski Mix Master-30 - Wytwórnia Stabilizacji concrete plant image 10
new Elkon Mobilny Węzeł Betoniarski Mix Master-30 - Wytwórnia Stabilizacji concrete plant image 11
new Elkon Mobilny Węzeł Betoniarski Mix Master-30 - Wytwórnia Stabilizacji concrete plant image 12
new Elkon Mobilny Węzeł Betoniarski Mix Master-30 - Wytwórnia Stabilizacji concrete plant image 13
new Elkon Mobilny Węzeł Betoniarski Mix Master-30 - Wytwórnia Stabilizacji concrete plant image 14
new Elkon Mobilny Węzeł Betoniarski Mix Master-30 - Wytwórnia Stabilizacji concrete plant image 15
new Elkon Mobilny Węzeł Betoniarski Mix Master-30 - Wytwórnia Stabilizacji concrete plant image 16
new Elkon Mobilny Węzeł Betoniarski Mix Master-30 - Wytwórnia Stabilizacji concrete plant image 17
Interested in the ad?
1/17
PDF
Price:
on request
Ask for price
Contact the seller
Brand:  Elkon
Model:  Mobilny Węzeł Betoniarski Mix Master-30 - Wytwórnia Stabilizacji
Type:  concrete plant
Year of manufacture:  2023
Location:  Poland Dawidy Bankowe
Placed on:  more than 1 month
Machineryline ID:  TE25282
Description
Capacity:  30 m3/h
Condition
Condition:  new
More details
Colour:  deep blue

More details — New Elkon Mobilny Węzeł Betoniarski Mix Master-30 - Wytwórnia Stabilizacji concrete plant

English
ULTRAMOBILE CONCRETE AND STABILIZATION PLANT MIX MASTER -30

PRODUCTIVITY: 30m3/hour.

This is the latest development of the ELKON innovation team, enabling the production of concrete in accordance with international standards in a simple and economical way. It is ideal for small projects with relatively low concrete demand. It can be placed almost anywhere and ready for production in a few hours.
NO BUILDING PERMITS REQUIRED

BENEFITS:

- Quick installation or relocation without a crane (only 2 hours).
- No need to pour concrete foundations (only hardened ground or road plates).
- Installation in a very small area.
- Easy to transport thanks to the integrated hook and axle with tires.
- Low transport costs (it can be packed in 1 40'OT container together with cement feeding system in bags).
- Possibility of producing concrete without making permits - the node is not permanently connected with the ground.
- On-site concrete production - minimizes the costs associated with transport of materials / concrete.
- High quality and precision production of each batch of concrete.

TECHNICAL SPECIFICATION:

Capacity: 30 m³/h
Aggregates bin capacity: 2x5 m³ or 4x5 m³
Type of aggregate loading: conveyor belt (2 or 4)
Mixer capacity: 750/500 liters
Mixer type: Disc or Planetary
* Option: 1500/1000 liters disc mixer
Cement weight: 300 kg
Weight of water: 200 kg
Weight of chemical additives: 1x25l (standard, option of several pcs)
Water pump: integrated
Air compressor: integrated

control panel in prefered language


ADDITIONAL INFORMATION:

All components of the batching plant, including aggregate bins, disc or planetary mixer, water and chemical additive scales, control and power panel are installed on a trailer equipped with axle and wheels. Thus, the mobile concrete batching plant ELKON Mix Master-30 enables quick installation even on very small areas, wherever there is a need for concrete.

The production of concrete in accordance with international standards is carried out thanks to precise scales and a fully automated control system.

Depending on the needs, the batching plant can be equipped with 2 or 4 aggregate bins with the capacity of 5m³.
Batching plant ELKON Mix Master -30 can be optionally equipped with a conveyor to discharge concrete directly to concrete mixer or dump truck. The plant can also be equipped with silo or buffer tank for cement from bags.
ULTRAMOBILNÍ BETONÁRNA A STABILIZAČNÍ LINKA MIX MASTER -30

VÝROBNÍ KAPACITA: 30 m3/hod.

Jedná se o nejnovější vývoj inovačního týmu ELKON, který umožňuje jednoduchou a hospodárnou výrobu betonu v souladu s mezinárodními normami. Je ideální pro malé projekty s relativně nízkou potřebou betonu. Lze jej umístit téměř kamkoli a během několika hodin je připraven k výrobě.
NENÍ TŘEBA ŽÁDNÉ STAVEBNÍ POVOLENÍ

VÝHODY:

- Rychlá instalace nebo přemístění bez použití jeřábu (pouze 2 hodiny).
- Není třeba betonovat základy (pouze zpevněná zemina nebo silniční desky).
- Instalace na velmi malém prostoru.
- Snadná přeprava díky integrovanému háku a nápravě s pneumatikami.
- Nízké náklady na přepravu (vejde se do 1 kontejneru 40'OT včetně systému dodávek pytlovaného cementu).
- Možnost výroby betonu bez povolení - uzel není trvale spojen se zemí.
- Výroba betonu na místě - minimalizuje náklady spojené s dopravou materiálů / betonu.
- Vysoká kvalita a přesnost výroby každé dávky betonu.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

Kapacita: 30 m³/h
Kapacita zásobníku na kamenivo: 2x5 m³ nebo 4x5 m³
Typ nakládky kameniva: pásový dopravník (2 nebo 4)
Kapacita míchačky: 750/500 litrů
Typ směšovače: Kotoučové nebo planetové
* Možnost: diskový mixér 1500/1000 litrů
Hmotnost cementu: 300 kg
Hmotnost vody: 200 kg
Hmotnost chemických přísad: 1x25l (standardně, možnost více kusů)
Vodní čerpadlo: integrované
Vzduchový kompresor: integrovaný

ovládací panel v češtině


DALŠÍ INFORMACE:

Všechny součásti dávkovacího zařízení, včetně zásobníků kameniva, diskového nebo planetového míchadla, váhy na vodu a chemické přísady, ovládacího a napájecího panelu, jsou instalovány na přívěsu vybaveném nápravou a koly. Mobilní betonárna ELKON Mix Master-30 tak umožňuje rychlou instalaci i na velmi malých plochách, všude tam, kde je potřeba beton.

Výroba betonu podle mezinárodních norem probíhá díky přesným váhám a plně automatizovanému řídicímu systému.

V závislosti na potřebách může být dávkovací zařízení vybaveno 2 nebo 4 zásobníky kameniva o objemu 5 m³.
Dávkovací zařízení ELKON Mix Master -30 může být volitelně vybaveno dopravníkem pro výsyp betonu přímo do míchačky nebo sklápěcího vozu. Zařízení může být také vybaveno silem nebo vyrovnávací nádrží pro použití cementu z pytlů.

Translated with show contacts (free version)
ULTRAMOBILNA WYTWÓRNIA BETONU I STABILIZACJI MIX MASTER -30

WYDAJNOŚĆ: 30m3/godz.

To najnowszy projekt zespołu innowacji ELKON, umożliwiający produkcję betonu zgodnego z międzynarodowymi standardami w prosty i ekonomiczny sposób. Idealnie nadaje się do realizacji małych projektów ze stosunkowo niewielkim zapotrzebowaniem na beton. Może być umiejscowiony niemalże w każdym miejscu i gotowy do produkcji w kilka godzin.
NIE WYMAGA POZWOLEŃ NA BUDOWĘ

ZALETY:

- Szybka instalacja lub relokacja bez użycia dźwigu
- Brak konieczności wylewania betonowych fundamentów ( wystarczy utwardzone podłoże lub płyty drogowe).
- Montaż na bardzo małej powierzchni.
- Łatwy transport dzięki zastosowaniu zintegrowanego haka oraz osi z oponami.
- Niskie koszty transportu
- Możliwość produkcji betonu bez wyrabiania zezwoleń - węzeł nie jest trwale związany z gruntem.
- Produkcja betonu na miejscu budowy – minimalizuje koszty związane z transportem materiałów / betonu.
- Wysoka jakość i precyzja produkcji każdej partii betonu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Wydajność: do 25 m³/h
Pojemność zbiorników kruszywa: 2x5 m³ lub 4x5 m³
Typ załadunku kruszywa: Taśmociąg
Pojemność mieszalnika: 750/500 litrów
Typ mieszalnika: Talerzowy lub Planetarny

Waga cementu: 300 kg
Waga wody: 200 kg
Waga dodatków chemicznych: 1x25l (standard, opcja kilku szt.)
Pompa wody: zintegrowana
Sprężarka powietrza: zintegrowana

PANEL STEROWANIA W J. POLSKIM


DODATKOWE INFORMACJE:

Wszystkie podzespoły betoniarni, w tym zasobniki na kruszywo, mieszalnik talerzowy lub planetarny, waga wody oraz dodatków chemicznych, panel sterowania i zasilania są zainstalowane na przyczepie wyposażonej w oś i koła. Dzięki temu mobilny węzeł betoniarski ELKON Mix Master-30 umożliwia szybką instalację nawet na bardzo małych powierzchniach, wszędzie tam gdzie jest zapotrzebowanie na beton.

Produkcja betonu zgodnie z międzynarodowymi standardami odbywa się dzięki precyzyjnym wagom i w pełni zautomatyzowanemu systemowi sterowania.

W zależności od potrzeb, betoniarnia może być wyposażona w 2 lub 4 zasobniki na kruszywo o pojemności 5m³.
Betoniarnię ELKON Mix Master -30 można opcjonalnie wyposażyć w taśmociąg do wyładunku betonu bezpośrednio do betoniarki lub wywrotki. Węzeł może być także wyposażony w silos lub zbiornik buforowy do użycia cementu z worków.
Important
This offer is for guidance only. Please request more precise information from the seller.
Purchase tips
Safety tips
Selling machinery or vehicles?
You can do it with us!

Similar ads