Machineryline » Industrial equipment sales auctions » Vehicle service equipment sales auctions » Moby Dick Hjultvätt/Wheel washer other automotive service equipment
The ad Moby Dick Hjultvätt/Wheel washer other automotive service equipment for sale by auction has been sold and is not included in the search!
Similar ads
Hydraulikaggregat other automotive service equipment Hydraulikaggregat price on request Other automotive service equipment Germany, Frankenthal/Pfalz
SANDERS SLB H500 other automotive service equipment SANDERS SLB H500 price on request Other automotive service equipment Germany, Niederlangen
Moby Dick Hjultvätt/Wheel washer other automotive service equipment
Sold
Moby Dick Hjultvätt/Wheel washer other automotive service equipment
Moby Dick Hjultvätt/Wheel washer other automotive service equipment image 2
Moby Dick Hjultvätt/Wheel washer other automotive service equipment image 3
Moby Dick Hjultvätt/Wheel washer other automotive service equipment image 4
Moby Dick Hjultvätt/Wheel washer other automotive service equipment image 5
Moby Dick Hjultvätt/Wheel washer other automotive service equipment image 6
Moby Dick Hjultvätt/Wheel washer other automotive service equipment image 7
Moby Dick Hjultvätt/Wheel washer other automotive service equipment image 8
Moby Dick Hjultvätt/Wheel washer other automotive service equipment image 9
Moby Dick Hjultvätt/Wheel washer other automotive service equipment image 10
Moby Dick Hjultvätt/Wheel washer other automotive service equipment image 11
Moby Dick Hjultvätt/Wheel washer other automotive service equipment image 12
Moby Dick Hjultvätt/Wheel washer other automotive service equipment image 13
Moby Dick Hjultvätt/Wheel washer other automotive service equipment image 14
Moby Dick Hjultvätt/Wheel washer other automotive service equipment image 15
Moby Dick Hjultvätt/Wheel washer other automotive service equipment image 16
Moby Dick Hjultvätt/Wheel washer other automotive service equipment image 17
Moby Dick Hjultvätt/Wheel washer other automotive service equipment image 18
Moby Dick Hjultvätt/Wheel washer other automotive service equipment image 19
1/19
Location:  Sweden Göteborg
Placed on:  more than 1 month
Machineryline ID:  QJ40131
Auction:  1
Execution date:  2024-05-14 16:00
Ending date:  2024-05-27 11:10
Condition
Condition:  used

More details — Moby Dick Hjultvätt/Wheel washer other automotive service equipment

English
Important sales information
Seller information
OBS!
Upphämtning av objekt måste aviseras minst 1 dag i förväg. DETTA ÄR ETT KRAV!
Köparen eller transportbolaget måste ombesörja lastning av objektet.
Samt fraktdokument och CMR dokument skrives av köpare el transportbolaget.
Transportbolaget ansvarar för att rätt typ av transportfordon sänds till last adressen.
Om dessa villkor inte uppfylls sker ingen utlämning.
Hämtning är mellan 08.00-16.00 Måndag till Fredag.
Försäljningen sköts av LogistikPartner Sverige på uppdrag av ägaren av objekten.
Alla frågor i samband med denna auktion eller begäran om granskning kan riktas till
LogistikPartner Sverige på telefon +46(0)70-638 77 71 eller peter@logpar.com
NOTE!
Pick-up of items must be notified at least 1 day in advance. THIS IS A REQUIREMENT!
The buyer or transport company must take care of the loading of the item.
As well as shipping documents and CMR documents are written by the buyer or the transport company.
The transport company is responsible for sending the correct type of transport vehicle to the cargo address.
If these conditions are not met, no extradition will be made.
Pick-up is between 08.00-16.00 Monday to Friday
The sales is handled by LogistikPartner Sweden on behalf of the owner of the objects.
All questions related to this auction or request for inspection can be directed to
LogistikPartner Sweden on phone +46(0)70-638 77 71 or peter@logpar.com
General conditions
Sales commission is included in your bid. Auction charges and VAT is added when applicable.
Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
All invoices have 5 days payment terms.
Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
All purchases must be collected within 21 days. NOTE! We expect buyer and seller to cooperate on arranging collection according to the current restrictions and instructions from the authorities.
An agreement MUST be made with the seller prior to collection
The auction item is approved bu the buyer at collection.
The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.
Seller / Auction broker: NCC Sverige AB
Location: Göteborg, Sweden
Hjultvätt
Moby Dick
ConLine KIT Flex 400 MB
Hjultvättsystemen i ConLine KIT Flex-linjen har utvecklats av våra ingenjörer specifikt för byggindustrins behov. Grundenheten i modulkonceptet består av en robust fyra meter lång tvättenhet och en återvinningstank. Den kan kombineras med en skraptransportör
ett mobilitetspaket eller en andra basenhet för att bilda åtta olika hjultvättsystem som är fyra eller åtta meter långa. Alla modeller kan installeras snabbt och imponerar på tusentals operatörer runt om i världen
Funktionsbeskrivning
En lastbil kör sakta uppför ramperna in i hjultvättsystemet. Fordonsidentifieringssensorn utlöser automatiskt tvättprocessen. Det speciellt koordinerade munstyckssystemet
som består av ett stort antal botten- och sidomunstycken
säkerställer sedan en intensiv rengöring av alla däck och hela chassit i en hjulrotation. Högre fordonsytor som fönster och backspeglar tvättas inte
för att lämna förarens synfält klart. Den knådande effekten som skapas av vinkelprofilerna ger däckprofilerna ytterligare rengöring. Tvättprocessens längd kan fritt väljas med hjälp av timerreläet i styrskåpet
i enlighet med relevanta driftsförhållanden. Avloppsvattnet rinner via returkanalen från tvättenheten till sidopumpens sumptank. Därifrån pumpas den in i återvinningstanken av MobyPump macerationspumpen. Det är här de tvättade fasta partiklarna lägger sig. Vattnet matas in under en svallvägg och över mellanväggen med silinsats in i pumpkammaren. Där återvinns den för vidare sprutning av en robust MobyPump-doppningspump. En grävmaskin eller sugfordon tar bort de fasta partiklarna från återvinningstanken
Wheel wash
Moby Dick
ConLine KIT Flex 400 MB
The wheel washing systems of the ConLine KIT Flex line were developed by our engineers specifically for the needs of the con- struction industry. The basic unit of the modular concept consists of a robust four metre-long wash unit and a recycling tank. It can be combined with a scraper conveyor
a mobility package or a second basic unit to form eight different wheel washing sys- tems that are four or eight metres in length. All models can be installed quickly and impress thousands of operators around the world
Function description
A truck drives slowly up the ramps into the wheel washing system. The vehicle identification sensor automatically triggers the washing process. The specially coordinated nozzle system
consisting of a large number of bottom and side nozzles
then en- sures the intensive cleaning of all tyres and the entire chassis in one wheel rotation. Higher vehicle areas such as windows and rear-view mirrors are not washed
to leave the driver’s field of vision clear. The kneading effect created by the angle profiles gives the tyre profiles additional cleaning. The duration of the washing process can be freely selected using the timer relay in the con- trol cabinet
in accordance with the relevant operating conditions. The waste water runs via the return channel from the wash unit to the side pump sump tank. From there it is pumped into the recycling tank by the MobyPump macerating pump. This is where the washed-off solids settle out. The water is fed under a surge wall and over the partition wall with sieve insert into the pump chamber. There it is recycled for further spraying by a robust MobyPump immersion pump. An excavator or suction vehicle re- moves the settled solids from the recycling tank
Show the whole comment
Other automotive service equipment
Search results: 194 ads
Show
Subscribe